پورموسوي: ميخواهيم 3 امتياز را به هوادارانمان هديه بدهيم

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

ســيروس پورموســوي ســرمربي استقلال خوزستان خيلــي اميدوار اســت كه با حضور هوادارانشان ميتوانند نتيجه خوبــي مقابل لخوياي قطر بگيرند. پورموســوي كه تيمش را آمــاده بازي هفته ســوم مرحلــه گروهي ليگ قهرمانان آسيا كرده، در مورد اين بازي ميگويد: «اميدوارم با كمك و تلاش همه بتوانيم ميزبان خوبي براي لخويا باشيم. بايد مقابل لخويا كه تيمي قدرتمند اســت و منابع مالي زيادي هم دارد، حمايت پرشــور هواداران را همراهمان داشته باشيم. قطعــا با حمايت هــواداران و سختكوشــي بازيكنان ميتوانيم روز سختي را براي آنها رقم بزنيم. ما آناليز خوبي از اين تيم داريم. هم از بازيهاي داخلي و هم ليگ قهرمانان از آنها شناخت داريم و اميدوارم بتوانيم ســه امتياز را بگيريم. بازي امروز براي ما مهم است و با تمام تمركز بازي خواهيم كرد تا مردم خوشــحال شوند. بازيكنان ما هم امروز با قلبشان بازي ميكنند تا مردم را خوشــحال كنند.» سرمربي استقلال خوزستان با اشاره به مشكلاتي كه تيمش دارد، ادامه ميدهد: «بازيكنان همه اين سختيها را به خاطر مــردم و هــواداران تحمــل كردنــد و هيچ وقت به خاطر شــرايط مالي كم نگذاشتند. اين ويژگي خوب تيم ما بوده كــه با همه ســختيها نتايج خوبــي گرفتيم. امــروز هم بــازي خوبي انجام ميدهيم و با تلاشــي كه خواهيم كرد دنبال ســه امتياز هستيم.» سيروس پورموسوي در رابطه با اينكه تيمش بــراي برد به ميدان خواهد رفت يــا محتاط عمل ميكند، ميگويد: «تمام تلاش ما كسب سه امتياز است تا به هواداران هديه بدهيم. با اين حال با توجه به شــرايط بازي بايد تلاش كنيم ابتدا گل نخوريم. لخويا يكي از بهترين تيمهاي گروه ماست و با شــرايطي كه داشته، بيشــتر بازيكنانش خارجي و دو مليتي هســتند. ما تلاش ميكنيم روز سختي براي آنها رقم بزنيم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.