پیش به سوی سومین 3 امتیاز

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

استقلال خوزستان- لخویا قطر

سهشــنبه 12/24/95، هفته سوم مرحله گروهی ليگ قهرمانان آسيا، ورزشگاه غدير اهواز، ساعت 17 داور: ما نينگ، كمکها: شی ژيانگ، ژانگ چنگ )هر سه از چين( تركيب احتمالی استقلال خوزستان

دروازهبــان: وحيــد شيخويســی - مدافعــان ميانی: عقيل كعبــی، ابوالفضل علايی- مدافعان كناری: پيمان شيرزادی، سلمان بحرانی- هافبكها: دانيال ماهينی، فرشــاد ســالاروند، نانگ، مهدی مومنی، حسن بيتسعيد - مهاجم: آرش افشين

نگاه فني: تيم استقلال خوزستان در دو بازي اولش در ليگ قهرمانان آسيا با كســب دو پيروزي بهترين نتيجه را در ميان نمايندگان كشورمان به دست آورد. شاگردان سيروس پورموسوي ابتدا الفتح عربستان را با يك گل شكست دادند و در دومين بازي هم با همين نتيجه الجزيره را در امارات از پيش رو برداشــتند. امروز آنها ميزبــان تيمي هســتند كه يكي از مدعيــان صعود از گروه B اســت. لخويا بازيكنان خارجي بســياري دارد اما بدون شــك در ورزشــگاه غدير اهواز كه امروز مملو از تماشــاگر خواهد بود كار بســيار سختي خواهد داشــت. البته پورموسوي ميداند كه ريسكي بازي كردن مقابل تيم قطري خطرناك و شايد هم جبرانناپذير باشد. سه امتياز اين بازي ميتواند خيال نماينده كشــورمان را بابت صعود از اين گروه راحت كند. البته تســاوي براي تيم متمــول و پرمهره قطــري نتيجه خوبي اســت. اما نبايد فراموش كنيم كه امروز الفتح و الجزيره در عربســتان به ميدان ميرونــد كه نتيجه آن بازي هم بســيار اهميت دارد. اســتقلال خوزستان در دو بــازي اخيرش در ليگ قهرمانان نشــان داده كه به لحاظ بدني در شــرايط بسيار خوبي قــرار دارد و اگــر بازيكنان دور از استرس و هيجان فوتبالشان را بازي كنند پيروزي در اين مسابقه خيلي هم سخت نيســت. البته به هيچ وجه نبايد لخويا را با دو رقيب ديگر اســتقلال خوزستان در يك كفه ترازو گذاشت. نماينده كشورمان در دو بازي گذشــته دروازهاش را بســته نگاه داشته اما تيم قطري دو گل دريافت كرده اســت. آنهــا در فــاز هجومي تيم قويتري هســتند و پنج گل زدهاند. اين نشــان ميدهد كه اگر آنها عقب بيفتند بــا توجه به بازيكناني كــه دارند توانايي خلق موقعيت را خواهند داشت. به همين دليل مدافعان اســتقلال خوزستان بايد كاملا هوشــمندانه و حســاب شده بازي كنند. تيم قطري كه يكي از شــانسهاي مســلم قهرماني در ليگ اين كشور است بعيد نيست از سيستم دفاع – ضدحمله اســتفاده كنــد. فراموش نكنيــم كه ما ميزبان هســتيم و با حمايــت هواداران خونگرم خوزســتاني ميتوانيم ســومين پيروزي متواليمان را هم به دست آوريم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.