ددهرنخواهوي،يمئن: بههميكمبااط رحضفارتممشوم

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران - سميرا شيرمردي ‪Samira Shirmardi‬

قاسم دهنوي هافبك صباي قم در اواخر بازي با گسترش فولاد تبريز اتفاقي را رقم زد که به سوژه مهمي در شبكههاي اجتماعي تبديل شد. دهنوي وقتي از داور کارت زرد دريافت کرد، زير دست داور زد و بعد که کارت افتاد آن را شوت کرد که اين مساله با انتقادات زيادي شرايط تيمش، احضار به کميته انضباطي و... توضيح ميدهد.

صباي قم اگرچه ليــگ را خوب شــروع نكرد و در نيمفصل اول نتايج خوبــي نگرفت امــا در نيمفصل دوم شــرايط خوبي پيدا کــرد و امتيازات خوبي به دست آورد. فكر ميکنيد فقط اضافه شدن بازيكنان جديد باعث شد صبا از اين رو به آن رو شود؟

خب خيلي از مســائل تاثير داشــت اما حضــور بازيكنان جديد خيلي روي روند صعودي تيم موثر بود. با آمدن نفرات جديد، شرايط بهتر شــد. حضور آنها هم به لحاظ فني و هم بــه لحاظ روحي روي تيم خيلي تاثير مثبت داشت. به هر حال اين بازيكنان آمدند تا خودشان را ثابت كنند. آنها انگيزه زيادي براي اين مســاله داشتند و در نهايت همه عوامل دســت به دســت هــم داد كه توانستيم تيم خوبي باشيم و نتيجه بگيريم. البته هنوز شــرايط براي ادامه كار ســخت است اما تلاش ميكنيم در بقيه بازيها هم نتايج خوبي بگيريم.

ظاهرا ديگر مشكل مالي هم نداريد و شرايط خوبي پيدا کرديد...

مشكل مالي كه همچنان ادامه دارد اما خدا را شــكر تا الان حدود 33 درصد از مطالباتمان را گرفتيم.

به هر حــال هميــن درصد هم بد نيســت چون الان خيلــي تيمها حتي اســتقلال خوزستان که در ليگ قهرمانان آسيا هم حضور دارد، شرايط مالي خوبي ندارد.

مــا از پارســال دريافتي نداشــتيم. امســال هم تا الان 30 درصد گرفتيم. البته يكســري 40، 50 و حتــي 60 درصد هم گرفتند. به هر حال خدا را شــكر به نسبت پارسال شرايط بهتري به لحاظ مالي داريم.

اين مســاله هم ظاهرا خيلي روي روند نتيجهگيري تيمها تاثير دارد...

صددرصد. مگر ميشــود بازيكنان با ذهن درگير و دغدغههاي زيادي بتوانند به زمين بروند و خوب كار كنند؟

اما استقلال خوزســتان با همين شرايط تا الان خيلي خوب کار کرده...

شرايط آنها خوب بوده. درست است كه اين فصل پول و پاداش ندارند اما پارسال بيشتر پولشــان را گرفتند. در حالي كه در تيم ما هستند نفراتي كه 120 درصد طلبكار هستند. يعني از پارسال پول نگرفتند.

اينكه پرداختيها در تيمتان شبيه به هم نبوده، باعث اختلاف و دلخوري نميشود؟

خــب به هر حال شــايد يكســري ناراحتــي به وجود بيايد اما مهم اين اســت كه همه پول بگيرند. شما در نظر بگيريد اگر يك ماه حقوقتان پرداخت نشود، ديگر دل و دماغ كار كردن داريد؟ به طور حتم اينطور نيست. ما هم همينطور هستيم. ضمن اينكه خانواده بازيكنان از آنها توقع دارند. حالا هم كه قبل از عيد اســت و فعلا خبري از پول نشده. اين مســاله خيلي به بازيكنان فشار ميآورد چون توقعات از آنها بالاست.

شما نيمفصل ميخواستي بروي اما باشگاه مخالفت کرد. بهتر شدن شرايط تيم باعث شد از تصميمتان در نيمفصل پشيمان شده باشي؟

بلــه، من ميخواســتم بــروم چون مشــكلات مالي در تيم زيــاد بود. به خاطر همين عزم خود را جــزم كردم كه هر طور شده بروم اما باشــگاه نگذاشت. اگر باشگاه رضايتنامه ميداد الان اينجا نبودم.

ظاهرا چند پيشنهاد خوب داشتيد که گفته ميشد به خاطر آنها مشكلات مالي را بهانه کرديد؟

بله، مــن 2 پيشــنهاد خيلي خوب داشــتم اما واقعا مشكلات مالي خيلي فشار آورد كه تصميم گرفتم بروم. بحث بهانه هم نبود چون نميتوانستم با اين مشكلات زياد كار كنم. به هر حال وقتي ذهن آزاد نباشــد ممكن است مصدوم شويم. به خاطر همين ميخواستم بروم.

با حل شــدن بخشي از مشكلات به نظر ميرســيد حالا ديگر ذهنتان آزاد باشد اما در بازي با گسترش فولاد اينطور نبوديد...

من بــه خاطر اتفاقي كــه در بازي افتاد از جامعه داوري عذرخواهي كردم. آن اتفاق در صــدم ثانيه افتاد. فكرم درگير بود و متوجه نشــدم چه اتفاقي افتاد. به خاطر همين به رختكن رفتم و از داور عذرخواهي كردم. حتي گفتم عمدي در كار نبوده. من در آن لحظــه نه توهيني به داور كردم و نه حرفي زدم فقط اينكه دســتم بالا آمد و به دست داور خورد كه كارت روي زمين افتاد.

يعني حتي متوجه نشدي که کارت را شوت کردي؟

چرا. مگر ميشــود متوجه نشــوم. آن لحظــه آنقــدر عصباني بــودم كه انگار ميخواســتم آن را روي كارت خالــي كنم اما خدا شــاهد اســت وقتي دستم را آوردم بالا اصلا فكر نميكردم دستم به دست داور بخورد و كارت بيفتد. اتفاقا داور خيلي خوب كار كرد اما من آن لحظه به خاطر اينكه فكر ميكردم ممكن است خطاي پنالتي گرفته شود و توپ برود توي گلمان خيلي عصباني بودم. از خودم اصلا توقع نداشــتم اما خيلي اتفاقات ناگوار در يك لحظه ميافتد. در آن لحظه توي شوك بودم. رفتم در كما. حس خيلي بدي داشتم. خيلي اذيت شدم اما به داور توضيــح دادم كه قبول كرد و حتي در گزارش داوري نوشــت اعتــراض به تصميم داوري.

پس احتمالا بــه کميته انضباطي احضار نميشوي...

صددرصــد كميتــه انضباطي وارد مساله ميشــود اما اميدوارم جامعه داوري، آقاي شــريفي داور بازي، كميته انضباطي و اهالي فوتبال من را ببخشند چون واقعا كارم عمدي نبود. به جان دخترم قسم ميخورم عمدي در كار نبود. هفته بيست و پنجم

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.