مرفاوي: هنوز جايگاهمان در جدول امن نيست

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

جمعه 96/1/11 پيكان- ماشينسازي تبريز، ورزشگاه شهداي شهر قدس، ساعت 17 نفت تهران- سياهجامگان مشهد، ورزشگاه تختي تهران، ساعت 17 پديده مشهد- صباي قم، ورزشگاه ثامنالائمه مشهد، ساعت 17 استقلال خوزستان- ذوبآهن اصفهان، ورزشگاه غدير اهواز، ساعت 18:50

شنبه 96/1/12 سپاهان اصفهان- سايپا، ورزشگاه نقشجهان اصفهان، ساعت 17 استقلال- فولاد خوزستان، ورزشگاه آزادي تهران، ساعت 18:50 تراكتورسازي- گسترش فولاد، ورزشگاه يادگار امام )ره( تبريز، ساعت 19:15 صنعتنفت آبادان- پرسپوليس، ورزشگاه تختي آبادان، ساعت 16:30 هفته بيست و ششم

صمد مرفاوي كــه در نيمفصل دوم در صبــاي قــم عملكرد خيلي خوبي داشــت و اين تيم را اميدوار به ماندن در ليگ برتر كرده، معتقد اســت همچنان جايگاه تيمشان در جدول ليگ برتر امن نيست.

مرفــاوي كه همه 6 بازي باقي مانــده را خيلــي مهم و حســاس ميداند، دربــاره اينكه آيا صبا هنوز در منطقــه خطر قــرار دارد يا نه، ميگويــد: «جايگاه مــا در جدول هنوز امن نيســت و خطر سقوط را احساس ميكنيم. اين درست است كه در نيمفصل دوم شــرايط بهتري پيدا كرديم ولي بايد در شــش بازي باقي مانده امتيازهاي خوبي بگيريم و خود را در يك جايگاه مناسب قرار دهيم ».

سرمربي صباي قم با بيان اينكه داوري بازي اين تيم مقابل گسترش فولاد هيچ مشكلي نداشته، در مورد عملكرد شــريفي داور اين بازي كه با اعتراض شديد فراز كمالوند همراه شــد، اينچنيــن توضيــح ميدهد: «اعتقاد من اين است كه داوري هيچ مشكلي نداشــت و داور اين مسابقه بسيار خوب سوت زد. من نميتوانم در مورد نظر ديگران صحبت كنم و اعتقاد دارم هر تيمي ممكن است از اشــتباهات داوري سود ببرد يا ضرر كند. اينكه ديگران چه ميگويند به من مربوط نميشود.

مــا در نيمفصــل اول در چند بــازي از داوري ضربــه خورديم و ميتوانســتيم هفت امتياز بيشــتر داشته باشــيم. هيچوقت دنبال اين نبوديم كه ســر و صدا ايجاد كنيم چون اعتقاد من اين اســت كه همه تيمهــا ميتوانند از داوري ســود يا ضرر كنند ».

چهارشنبه 96/1/16 پرسپوليس- پيكان، ورزشگاه آزادي تهران، ساعت 18:50 سياهجامگان مشهد- استقلال خوزستان، ورزشگاه ثامنالائمه مشهد، ساعت 16

پنجشنبه 96/1/17 ذوبآهن اصفهان- صنعتنفت آبادان، ورزشگاه فولادشهر، ساعت 17:45 گسترش فولاد تبريز- استقلال، ورزشگاه بنيانديزل تبريز، ساعت 17:30

جمعه 96/1/18 فولاد خوزستان- سپاهان، ورزشگاه غدير اهواز، ساعت 19 سايپا- نفت تهران، ورزشگاه دستگردي تهران، ساعت 17:30 ماشينسازي تبريز- پديده مشهد، ورزشگاه يادگار امام )ره( تبريز، ساعت 17 صباي قم- تراكتورسازي تبريز، ورزشگاه يادگار امام )ره( قم، ساعت 19

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.