پيشنهاد صلح دو كره با ورزش

Iran Varzeshi - - صفحـــه آخـــر -

مهرعلي بارانچشمه رييس تربيت بدني نيروهاي مسلح درباره وضعيت خدمت سربازي فوتباليستها ميگويد: «در حال حاضر فوتباليســتي كه غيبت داشته باشد يا كارت جعلــي يا خلاف ارائه كرده باشــد نداريم و هيچ مشكلي نيز از اين بابت وجود ندارد، به غير از يك مورد كه انشاءا... حل ميشود. همه فوتباليستهايي كه سال گذشته كارتهاي جعلي يا غيرقانوني ارائه كرده بودند، در حــال حاضر خدمت سربازيشــان را ميگذرانند و مشكلي از اين بابت نداريم. فوتباليستهاي پرسپوليس و اســتقلال نيز خدمت سربازيشــان را گذراندهاند و تلاش ميكنيم مشــكلاتي از اين بابت كه در فوتبال به وجود ميآيد يا در رشتههاي ورزشي ديگر را ساماندهي كنيم و با حضور ورزشــكاران سرباز در تيمهاي نظامي مشكلاتي از اين بابت را ديگر شاهد نباشيم». رييس پنجمين دوره اجلاس كشورهاي آسيايي سيزم اشارهاي هم به برگزاري اين اجلاس در تهران ميكند: « برگزاري اجلاس سيزم در جمهوري اسلامي ايران چند حسن دارد، اقتدار ايران را در آسيا نشان ميدهد، توانايي ايران و اعتماد كشورهاي آسيايي به ايران جذب خواهد شــد بخصوص اينكه در سطح آســيا كشورهايي وجود دارند كه روابط خصمانه يا سردي را با هم دارند. برگزاري چنين اجلاســي باعث ميشود تا اين روابط به سمت و ســوي مثبتي حركت كند.» بارانچشــمه در خصوص برنامههاي پنجمين اجلاس آســيايي سيزم)بازيهاي ورزشي نظاميان جهان( ميگويد: «در جلساتي كه قرار است با كشورهاي آسيايي برگزار كنيم، ما در نظر داريم حضورمان را در ســيزم پررنگتر كنيــم و كميتههاي زيادي را به دست بياوريم چرا كه سهم كمي را در سيزم داريــم.» او همچنين تأكيد ميكند: « تا اين لحظه 16 كشور براي حضور در اجلاس آسيايي سيزم حضور پيدا كردند و قرار اســت دو كشــور ديگر نيز به اين اجلاس اضافه شوند. همزمان با برگزاري اين جلسات در تهران قاره آفريقا نيز ميزبان اجلاس آفريقايي سيزم است كه در نهايت همه برنامههاي قارههاي مختلف بررسي ميشود و در ارديبهشتماه به ميزباني يونان به جمعبندي نهايي سيزم جهاني ميرسد. ما درصدد هستيم شعار سيزم كه همان ايجاد صلح و دوستي ميان كشورهاست را به شكل كامل ايجاد كنيم. متاسفانه كشورهاي آسيايي نسبت به قارههاي ديگر بيشتر درگير مناقشات سياسي و جنگ شدهاند. همين موضوع مسووليت ما را به عنوان رييس آسيايي سيزم سنگينتر كرده است .» سردار بارانچشمه همچنين ميگويد: « در نظر داريم با كمك كشورهايي همچون چيــن، كرهجنوبي، عمان و قطر روابط ســرد كشورهاي آسيايي را بهبود بخشيم، در همين خصوص به كشــور چين پيشــنهاد دادهام كه ميزباني مسابقات ورزشي را بين كشور كرهجنوبي و كرهشمالي برگزار كند كه به اين وســيله روابط اين دو كشور در زمينه ورزش بهتر شود ».

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.