پوگباي كونته، الگوي مو

Iran Varzeshi - - صفحـــه آخـــر - نیزار کنسیلا ‪Nizar Kensila‬

پل پوگبا معماي بزرگ منچستريونايتد است. گرانترين بازيكن فعلــي فوتبال جهان كه در تركيب منچســتر هرگز به اندازه پولي كه براي او پرداخته شده، درخشش نداشته و همين فشارها را بر روي او و البته ژوزه مورينيو ســرمربي من يو افزايش داده. به نظر ميرسد مورينيو براي خلاصي از اين معادله بدون جواب بهتر اســت از روي دست كونته كپي برداري كند. آنتونيو كونته در يوونتوس ســرمربي پــل پوگبا بود و شــايد مورينيو با بررسي روش كار او با ستاره فرانسوي بهتر متوجه شــود كه چطور ميشود به بهترين شكل از ســتاره 89 ميليون پوندي بازي گرفت. مخصوصا كه ستاره فرانســوي نتوانسته زير فشــار رقم ترانسفرش، انتظاري كه از او وجــود دارد را برآورده كند. پوگبا در تورين و زير نظر كونته ميدرخشــيد، در ليگ برتر اين بازيكن اما نتوانسته تواناييهايش را ثابت كند. او كه از يونايتد جدا شــد و دوباره به اين تيم پيوست، در بيشــتر بازيهاي تيمش هم حضور دارد اما در تيم مورينيو مجبور است كمي عقبتر از چيزي كه خودش دوســت دارد بازي كند. در قســمتي كــه پوگبا بازي ميكنــد، جدا از اينكه نميتواند به خوبي تواناييهايش را ثابت كند، رقابت هم فشــردهتر اســت. حتي بازيكن فرانســوي در يكي از مصاحبههايش كم و بيش اشاره كرده بود كه دوســت دارد كمي جلوتــر بازي كند. او به اسكاي اســپورتس گفته بود:«من ميتوانم حتي در پست يك هافبك دفاعي هم بازي كنم اما ترجيح خودم اين است كمي جلوتر بازي كنم. بيشتر دوست دارم در سمت چپ زمين بازي كنم.» مورينيو اخيرا در بازي گرفتن از پوگبا به بهترين شكل مشكل داشته اســت اما اينطور به نظر ميآيد كه خود پوگبــا هم انــرژي و توان كافي و به اندازه گذشــته را ندارد. در سيســتم ‪2-3--4 1‬پوگبا معمولا در پســت هافبك ميانــي بازي ميكند. جايي كه از او خواســته شده بيشــتر تمركزش روي امور دفاعي باشد و اين بر خلاف ايدهآلهاي خود او اســت. ديگــر وظيفه او اين اســت بازيكني باشد كه حملات را از زمين خودي آغاز ميكند. او گاهي پشــت ســر 3 بازيكن هافبك مياني تيم بازي ميكند، دليلش هم اين است كه در خط مياني يونايتد بازيكناني دارد كه همه از او تهاجميتر هســتند، مثل روني، فليني، راشفورد، مارسيال، مخيتاريان و ماتا. يوونتــوس با مربيگري كونته با سيســتم ‪4--3 3‬بازي ميكرد و در آن سيستم، پوگبا در سمت چپ 3 بازيكن مياني بود. وينگبكهاي كونته ميتوانســتند پوششي براي او باشــند و او هم ميتوانســت تمركزش را روي پيشرويهاي هوشمندانهاش بگذارد. او همچنين آندرا پيرلو را در كنارش داشــت كه ميتوانست به خوبي از انتقال توپهايش استفاده كند. در يونايتــد اما چندين نكته كار را براي پوگبا ســخت كرده اســت. يكي اين است كه او با رقم ترانسفر بالايي به اين تيم آمده و ركورد جهان را جابهجا كرده اســت. ديگري اينكه او در يوونتوس عادت به جام بردن داشته و حالا بايد براي رســيدن به موفقيت خيلي بيشــتر از قبل تلاش كند. مطمئنــا در ســالهاي آينده بازيكن فرانســوي براي منچســتريونايتد بازيكن مهمي خواهد شد اما مورينيو مجبور اســت براي اينكه به بهترين شــكل از او بازي بگيرد بيشتر پول خرج كند و بازيكن بزرگ ديگري در كنارش به كار گيــرد. بهترين بازيكني هم كه ميتواند در كنار پوگبا بازي كند، بازيكني است كه سبكي شبيه به پيرلو يا ويدال داشــته باشد. بازيكني مانند كانته يا مايكل كريك جوان شــده كه بتواند ستاره 89 ميليون پوندي را تكميل كند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.