سابقه سوت زدن به سود عربستانيها

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولیس -

كنفدراسيون فوتبال آسيا قضاوت بازي امشب الريان و پرسپوليس در قطر را به فو مينگ داور چيني سپرده است. شــايد با توجه به مليت اين داور، نبايد روي او حساســيت داشــته باشــيم اما كارنامه اين داور چيني در يكي دو سال اخير كمي شائبه برانگيز است و قضاوتهاي بودار او به سود دو تيم عربستاني بسيار جنجالي و دردسرساز شده است.

نــام فومينگ اولين بار در بازيهــاي قهرماني جوانان آســيا در سال 2016 بر ســر زبانها افتاد. او قضاوت بازي نيمه نهايي اين مســابقات بين ايران و عربستان را بر عهده داشــت. همان بازي عجيــب و غريب كه با نتيجه 6 بر 5 به سود عربســتان به پايان رسيد. مينگ در دقيقه 5 آن بازي يك پنالتي مشكوك براي عربستان گرفت تا ايران خيلي زود از حريف عقب بيفتــد. او در دقايق پاياني بازي هم يكي از بازيكنان ايران را اخراج كرد. هرچند نمايش بازيكنان ايران در آن بازي دور از انتظار بود اما قضاوت اين داور چيني هم در نتيجه بي تاثير نبود.

اما دومين قضاوت جنجالي فو مينگ در شهريور امسال انجام شد. او داور بازي عربستان و تايلند در مسابقات انتخابي جام جهاني 2018 روســيه بود. در ايــن بازي تايلنديها تا دقيقه 85 ميزبان را متوقف كرده بودند اما اعلام يك پنالتي عجيب و مشكوك براي عربستان در اين دقيقه باعث شد تا اين تيم يك بر صفر پيروز شــود. اين پنالتي آنقدر پر حرف و حديث بود كه مقامات فدراســيون فوتبال تايلند بلافاصله پس از پايان بازي به كنفدراســيون فوتبال آســيا اعتراض كردند و شــكايتنامهاي هم عليــه فومينگ تنظيم و به فيفا ارسال كردند. هواداران تايلند هم آنقدر از دست او عصباني بودنــد كه در فضــاي مجازي عليه او توفــان به پا كردند و با دســتكاري كردن عكسهايش، تصاويري از او با لباس و دشداشه عربي منتشر كردند!

هر چند شــايد پيش داوري باشــد امــا رابطه خوب عربســتان و قطــر و البتــه رابطه بــد عربســتان و ايران پرسپوليســيها را نگران قضاوت اين داور چيني ميكند كه اميدواريم بازيكنان برانكو حواسشان جمع باشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.