آرزوي ي اير ديگر د قكدانيوسرتبیمم رليآسوئودردهنشد

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

نخستین بازي رسمي سوئد، 25 مارس ‪5( 2017‬ فروردين 1396 ( مقابل بلاروس در مقدماتي جام جهاني برگزار ميشود. اگر قدوس در اين بازي به میدان برود، ديگر نميتواند پیراهن تیم ملي ايران را بپوشد. با توجه به دو بازي حساس تیم ملي ايران مقابل قطر و چین، به نظر نميرسد قدوس جايي در برنامههاي كيروش داشته باشد. پس همین حالا از اين هافبك- مهاجم خداحافظي ميكنیم و اخبارش را در قالب بازيكن تیم ملي سوئد پیگیر ميشويم. مثل بهرنگ صفري كه سالها برايش نوشتیم مدافع ايراني الاصل تیم ملي سوئد.

سامان قدوس. اين جديدترين نامي است كه ميتوانست براي تيم ملي ايران بازي كند اما در نهايت پيراهن ســوئد را پوشيد تا يكي بشــود مثل بهرنگ صفري. بهرنگ كه حتي يــك بار به تيــم ملي ايران دعوت نشــد اما ســالها براي سوئد بازي كرد و همراه زلاتان ابراهيمويچ در تركيب اين تيم درخشيد.

ســامان قدوس، هافبك نفوذي باشــگاه اوسترساندس است. باشــگاهي در ليگ برتر سوئد، موســوم به آلس ونســكان. ليگي كه پيشتر، بهرنــگ صفري هم تجربه حضور در آن را داشــت. حضور در تيمــي به نام مالمو. قدوس اما در 23 ســالگي به يكي از بازيكنان موثر اوسترس ساندس بدل شده. بازيكني كه در پست هافبك نفوذي بازي ميكند و بعضا هم مهاجم هدف تيمش است.

قدوس در ســه فصل اخيــر همواره در رده باشــگاهي فوق العــاده كار كرده و براي تيمهايــش بازيكن موثري بــوده. آمار او در سيرينسكا 54 بازي و 10 گل زده است، طي دو فصل بازي در سوپرتان يا همان دسته دوم ســوئد. او در اوسترساندس نيز فصل قبل 2۷ بازي انجام داد و 10 گل به ثمر رســاند. البته اين بار در ليگ برتر سوئد.

همين آمار درخشان باعث شده تا قدوس به تيم ملي سوئد نيز دعوت شود، توسط جاني اندرسون كه هدايت اين تيم را در دست دارد. قدوس كه علاقه داشــت براي تيم ملي ايران بازي كند، در پيراهن تيم ملي سوئد دو بازي نيز انجام داده و يك گل به ثمر رسانده است.

قدوس در نخســتين بــازي ملي مقابل اســلواكي به ميدان رفت. او از دقيقه 60 وارد زمين شــد و در دقيقه ‪+90 2‬موفق شد گل ششــم سوئد را به ثمر برســاند. دومين بازي ملــي او مقابل ســاحل عاج به ثبت رســيد. ديداري دوستانه در ابوظبي كه با نتيجه 2 بر يك به سود ساحل عاج به پايان رسيد. قدوس در اين بازي از دقيقه ۷4 وارد زمين شــد اما نتوانست مانع شكست سوئد شود.

سامان قدوس اما هميشه دوست داشت براي تيم ملي ايران بازي كند. آرزويي كه هنوز برآورده نشده است. او در فضاي مجازي بارها ابراز علاقه كرد اما نه كيروش چراغ ســبزي نشــان داد و نه فدراسيون فوتبال. قدوس در پاسخ به اين ســوال كه آيا علاقهمندي براي تيم ملي ايران بازي كني، كامنتي منتشر كرد و نوشت: «من فارسي حرف ميزنم و متوجه صحبتهاي ايرانيها ميشوم. افتخار ميكنم براي تيم ملي ايران بازي كنم ولي تا الان من را دعوت نكردهاند».

ايــن كامنــت مربوط ميشــود به چند مــاه قبــل. زماني كــه قــدوس در تركيب اوسترساندس ميدرخشيد و در ليگ سوئد به چهرهاي ويژه بدل شــده بود. چهرهاي كه در نهايت چشم سوئديها را گرفت و نه كارلوس كيروشي كه طي سالهاي گذشته بازيكنان جديدي به تيــم ملي ايران معرفي كرده بود. بازيكناني چون رضا قوچان نژاد، مهرداد بيت آشــور، دنيل داوري، ويليام آتشكده و آخري هم اميد نظري كه البته در ليگ ســوپرتان يا همان ليگ دوي سوئد بازي ميكرد.

تيــم ملي ايــران البته ســتارههايي در تركيب خود دارد كه شايد به همين زوديها حسرت نداشتن بازيكني به نام سامان قدوس را نخورد اما احتمال دارد طي سالهاي آينده، ماجراي بهرنگ صفري تكرار شود. پست دفاع چپ، پستي بود كه بهرنگ آنجا بازي ميكرد، پستي كه سالها پاشنه آشيل تيم ملي بود اما او هرگز دعوت نشد و تصميم گرفت براي تيم ملي ســوئد بازي كند. تصميمي كه به سود سوئد تمام شد و به ضرر ايران.

اين سرنوشت ميتواند درباره قدوس نيز رقم بخورد. سرنوشــتي مشابه بهرنگ صفري. او ترجيــح داد پيراهن تيم ملي ســوئد را بر تــن كند چون راهي به اردوي تيم ملي ايران پيــدا نكرد و نگاهي نيز به ســوي او معطوف نشــد. نگاهي كه گاهي فقط بازيكنان خاصي را نشــانه ميرود. بهعنوان نمونه اميد نظري كه از دســته دوم ســوئد آمد و 5 بازي ملي انجام داد و حالا هم در ليگ فيليپين مشغول فعاليت است.

البتــه همچنــان جاي اميــدواري باقي مانــده. قــدوس در دو بازي دوســتانه براي سوئد به ميدان رفته كه جنبه رسمي نداشته. قــدوس زماني نميتواند جز ســوئد، پيراهن تيمي ديگر را بر تن كند كه در بازي رســمي بــراي اين تيم به ميدان رفته باشــد. قدوس اما هنوز بازي رســمي انجام نداده و ميتواند حتــي پيراهــن تيم ملــي ايران را بپوشــد. پيراهني كه پوشــيدن آن- براساس كامنتي كه از سوي او منتشر شــده- آرزوي نخست قدوس است.

نخســتين بازي رسمي سوئد، 25 مارس ‪(5 201۷‬ فرورديــن 1396 ( مقابل بلاروس در مقدماتي جام جهاني برگزار ميشــود. اگر قدوس در ايــن بازي به ميــدان برود، ديگر نميتوانــد پيراهن تيم ملي ايران را بپوشــد. بــا توجه به دو بازي حســاس تيم ملي ايران مقابل قطر و چين، به نظر نميرســد قدوس جايي در برنامههاي كيروش داشــته باشد. پــس همين حــالا از اين هافبــك- مهاجم خداحافظي ميكنيــم و اخبارش را در قالب بازيكــن ايراني الاصل تيم ملي ســوئد پيگير ميشويم.

اين سرنوشت ميتواند درباره قدوس نیز رقم بخورد. سرنوشتي مشابه بهرنگ صفري. او ترجیح داد پیراهن تیم ملي سوئد را بر تن كند چون راهي به اردوي تیم ملي ايران پیدا نكرد و نگاهي نیز به سوي او معطوف نشد. نگاهي كه گاهي فقط بازيكنان خاصي را نشانه ميرود. بهعنوان نمونه امید نظري كه از دسته دوم سوئد آمد و 5 بازي ملي انجام داد و حالا هم در لیگ فیلیپین مشغول فعالیت است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.