اهدافی كه برآورده نشد

Iran Varzeshi - - صفحـــه آخـــر - وصال روحاني ‪Vesal Rohani‬

حاشــيه داشتن ليگ برتر فوتســال انگار يك مساله عادي و حتي ضروري شــده و حوادث هفتههاي پاياني فصل 1395 اين مســابقات نشانگر همين مســاله بود و گيتيپسند در شــرايطي قهرمان شد كه تصورهايش در نيم فصل دوم ســبب شد چندين و چند تيم برايش مدعي شوند و بساط حادي داير گردد كه به چشــم ديديم. وقتي گيتيپســند هر 1۰ بازي اول خود را برد و صدرنشين مطلق ليگ شد، خيليها گمان بردند كار تمام است اما در 16 هفتــه باقيمانده از رقابتها اين تيم اصفهاني كه مجموعهاي پرتعداد از مليپوشــان را در اختيار دارد بارها لغزيد به طوري كه در آستانه هفته آخر مسابقات، سه تيم ديگر نيز شانس قهرماني را ولو با درجات و احتمالي كمتر داشتند كه مس سونگون، دبيري تبريز و حفاري اهواز بودند. به رغم تمامي توضيحات ارائه شده هنوز كسي نميداند چرا ياسين پيشرو قم در هفته آخر و در شــرايطي كه مسابقهاش برابر گيتيپسند براي اين تيم و ساير مدعيان سرنوشتســاز شــده بود، از تركيب دوم خود سود جست و 6 بازيكن اصلي خود را به ميدان نفرستاد اما اين مساله مشخص كرد كه برخي بد رفتاريها و كلامهاي تند از صحنه ليگ فوتسال ما پاك نشدني است و انگار دوستان مايل نيستند ليگي داشته باشيم كه در آن فقط مهارتهاي فني حرف بزند و فقط كار گروهي و اصولي فوتسالي باعث ردهبندي تيمها شود. موفق و ناكام رضا لك ســرمربي تيم گيتيپســند را بايد موفق و ناكام ناميد. موفق از آن رو كه تيمش را ســرانجام قهرمان كــرد و ناكام از آن بابت كه با داشــتن كلكسيوني از ستارهها هر چه ليگ به روزهاي پايانياش بيشتر نزديك شد، تيم وي نيز لغزشهاي فزونتري را متحمل گشت. از تيمي كه محمد كشاورز، احمد اســماعيلپور و اصغر حسنزاده را در اختيار دارد و آقاي گل ليگ امسال را نيز معرفي كرد )كه همانا مهدي جاويد بــود( توقعها بيــش از آني بود كه ملاحظه كرديم و به نظر ميرســيد كــه مديريت و اداره فني اين تيم در ماههاي پاياني ليگ با مشــكلات آشكاري توأم است. وقت براي تجديدنظر گيتيپسند چند ماه وقت دارد تا خودش را مهياي دوره بعدي فوتسال جام باشــگاههاي آسيا كند و اين مســابقهاي است كه سالها پيش «تاسيسات دريايي» در آن ناكام ماند و نتوانست قهرماني قبلياش را تكرار كند. سران فوتســال هم وقت دارند با رفع معايب ســنتي شده ليگ مسابقاتي را براي فصل بعد تدارك ببينند كه به فراخور كشــور صاحب عنوان ســوم در جام جهاني اين رشــته باشــد. در روزگاري كه بهترينهاي فوتسال ايران طعم لژيونر شــدن را هم چشيده و برخي به آن سوي مرزها رفته و بازگشتهاند، فوتســال ايران بايد با اســتهلاك كمتــر و رفتارهاي بهتــر و برنامهريزي اصوليتر حركت كند و موارد ابهامبرانگيز آن اندكتر باشد و تيمها فقط بر پايه توان فني خود به مسابقه و رقابت بپردازند و حاشيهها به حداقل برسد. اينها اهداف و مواردي اســت كه ليگ اخيرا پايان يافته سال 1395 نيز به وضوح برآورده نكرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.