ركوردي كه استقلال خوزستان از دست داد

Iran Varzeshi - - صفحه اول -

استقلال خوزستان با تساوي مقابل لخویا هفت امتیازي شد و در صدر جدول گروه B لیگ قهرمانان آســیا قرار گرفت. با این حال يهااهواز قطعا بابت این دو امتیاز از دســت رفته حســرت يخورند.م استقلال خوزستان در صــورت پیروزي يتوانســتم با 9 امتیاز گام بزرگي به ســوي صعود از گروهش بــردارد. از طرف دیگر این تیم يتوانســتم تنها تیم 9 امتیازي لیگ قهرمانان شود.

در شــش گروهي که مسابقات دور رفتش به پایان رسیده هیچ تیمي نتوانســت هر سه اشبازي را ببرد و 9 امتیازي شود. البته امروز سه تیم در شرق آسیا يتوانندم به امتیاز 9 برسند. در گروه F امروز شانگهاي SIPG میزبان اوراواردز ژاپن است که هر دو تیم دو برد دارند و در صورت پیروزي يتوانندم 9 امتیازي شــوند. در گروه H هم جیانگسو سونینگ، دیگر تیم چیني شش امتیازي اســت و در صورتي که امروز در زمین گامبا اوزاکا به پیروزي برسد يتواندم 9 امتیازي شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.