تاج: روشكي تمام هايبازي ليگ و جام هاباشگاه را رصد ميكند!

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

مهدي تاج در آخرين جلســه هيات رييســه فدراســيون فوتبال با اشاره به شــرايط مطلوب حاكم بر تيم ملي قبل از بــازي بــا قطر اينطور حــرف يزند:م ســرمربي« تيم ملي با توجه به شــرايط مطلوب تيم ملــي تمام يهايباز ليگ و هايباشگاه آسيا را تا آخرين روز زير نظر داشته و فهرست خود را برهمين اساس اعلام خواهد كرد. ســال ۹5 سال همراه بــا موفقيت براي مهــايتي ملي در همه ههارد بود و كســب مجوز حضور در جام جهاني براي جوانان، نوجوانان و راهيابي تيم ملي فوتبال ســاحلي به جام جهاني باهاما با كســب قهرماني آســيا، كسب موفقيت فوتســال و عنوان سومي جهان و ديگــر تهاموفقي حاصــل تلاش كار گروهي هيات رييسه، ها،كميته دپارتمان و عوامل اجرايي فدراسيون بوده ».است

رييــس فدراســيون بــه برگزاري هايليگ موفق در ســال ۹5 اياشــاره دارد: برگــزاري« گهــايلي مختلف با كيفيت، نظم، مديريت مطلوب فوتسال، بانوان و ســاحلي برگزار شــد كه بايد از عوامــل اجرايــي گهــالي و هايكميته مربوطه تقدير و تشكر ».كرد

تاج در بــاره تلاش كميتــه داوري در جوانگرايــي هــم فهايــيحر دارد: همكاري« خوبي در اين فصل بين رييس كميتــه داوران و دپارتمان داوري وجود دارد و با توجه به آموزش خوب و ضابطه مند شدن در جوانگرايي در بخش داوري كار خوبي آغاز شده است و بايد توجهات و دقت نظر خود را افزايش ».دهند

رييس فدراســيون فوتبال حرفهايي هم در باره تهايهيا اســتاني :دارد در« تهايهيا استاني در سال جاري انتخابات خوبي برگزار شــده و برهمين اساس نيز به روســاي هاهيات هم تاكيد ايمداشته در كادر اجرايــي و عوامــل اجرايي خود بــه جوانگرايي توجه و ههايبرنام خود را بازنگري ».كنند

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.