كارت قرمز زبيدي به داور چيني

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

مــا نينگ داور چيني ديدار اســتقلال خوزســتان و لخوياي قطــر قضاوت خوبي در اين ديدار داشــت امــا در چند صحنه توانستمي به ســود نمايندگان كشورمان ســوت بزند كه از اين كار خودداري كرد تا بازي با تساوي به پايان برسد. در دقيقه 5۸ اين داور چيني قصد داشت به بازيكن لخويا كارت زرد نشان دهد كه بعد از خروج كارت زرد از جيبــش كارت قرمــز او روي زمين افتــاد. در همين حين مهدي زبيدي كارت قرمز را برداشت و قصد داشت آن را به داور برگرداند كه در اقدامي قابل توجه به شكلي كه داوران بازيكنان را اخراج يكنندم كارت را مقابل داور قرار داد. اين مساله چندان به مــذاق داور چيني خوش نيامد و او بســيار غضبنــاك، زبيــدي را نگاه كــرد. هر چند ممكن اســت عمدي در كار زبيدي نباشد اما اگر قرار بود به داور هم كارت داده شود، ايــن داور چيني به خاطر قضاوتش در نيمه دوم بازي، واقعا كارت قرمز دريافت يكرد.م چرا كه در دو سه صحنه در محوطه جريمه لخويا اشتباه كرد و سوت نزد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.