مارادونا و آيمار در قرعه كشي جام جهاني جوانان

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

مراســم هكشيقرع دور گروهي مرحله نهايي مجهانيجا جوانان در هجنوبيكر در حالي برگزار يشــودم كه دو ستاره مطرح يهاآرژانتين در آن حضور خواهند داشت.

ديگــو مارادونا و پابلو آيمار در مراســم هكشــيقرع مجهانيجا فوتبال زير ۲0 ســال كه امروز در شــهر ســوون هجنوبيكر برگزار شودمي حضور خواهند داشــت. بنا به اعام مســوولان برگزاري اين تهــارقاب مارادونا و آيمــار پرافتخارترين هايســتاره مجهانيجا جوانان با فتح هايجام قهرماني اين تهارقاب به ترتيب در لهايسا 1۹۷۹ و 1۹۹۷ ميادي هستند از همين رو هعنوانب ميهمانان ويژه در كره جنوبي حاضر خواهند شد.

فيفا در بيانيه خود آورده :است بسيار« خوشحال هســتيم كه اعام كنيم مارادونا و آيمــار هعنــوانب هايســتاره پرافتخار در مهــايجا جهانــي جوانان در مراســم هكشيقرع سال ۲01۷ اين تهارقاب حضور خواهند يافت. اين اتفاق انگيزه ايقالعادهفو براي سازانآينده فوتبال جهان است كه در هجنوبيكر با هم به رقابت ».يپردازندم

مارادونا نيز در اين رابطه :گفت با« يك احساس بزرگ جهت شركت در هكشيقرع مجهانــيجا جوانــان به هجنوبيكر ســفر يكنم.م جايي كه مرا به گذشــته بازخواهد گردانــد. دوران ايحرفــه مــن از همين تهارقاب آغاز شــد. اولين عنوان بزرگ من قهرماني در مجهانيجا 1۹۹۷ جوانان ».بود

آيمار نيز با ابراز خوشــحالي از حضور در مراسم هكشيقرع :گفت خاطره« خوبي از اين هارقابت با فتح جام قهرماني در ســال 1۹۹۷ ميادي دارم كه باعــث هايموفقيت زيادي براي من و همبازيانم پس از آن ».شد

تيــم فوتبــال جوانان ايــران يكي از هــايتيم تكنندهشــرك در مجهانــيجا ۲01۷ هجنوبــيكر اســت. امير حســين پيرواني، سرمربي تيم ملي براي شركت در اين مراســم به كره جنوبي سفر كرده تا از نزديك شاهد قرعه تيمش در اين تهارقاب باشــد. با اين تفاسير بايد منتظر ماند و ديد قرعه ايران را مارادونا برمي دارد يا آيمار. از نكات جالب توجه جام جهاني زير ۲0 سال حذف هايتيم شــاخصي چون برزيل، غنا، هلند و ... در هايبازي مقدماتي بوده است.

اســامي ۲4 تيم شركت كننده در جام جهاني زير ۲0 سال از اين قرار است: ميزبان: كره جنوبي آسيا: ايران، ژاپن، عربستان، ويتنام اروپا: آلمان، ايتاليا، پرتغال، فرانسه، انگليس اقيانوسيه : زلاندنو – وان واتو آمريكاي جنوبي: آرژانتين، ونزوئا، اكوادور، اروگوئه آفريقا: گينه، سنگال، آفريقاي جنوبي، زامبيا كونكاكاف: كاستاريكا، هندوراس، مكزيك، آمريكا

با آمریكا همگروه شویم بهترین بازي را انجام ميدهيم

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.