چمنيان: ماموريت من يك ساله

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

فدراسيون نظر مثبتي به بخش پایه دارد

تیم نوجوانان ايران اين روزها خود را آماده حضور در مسابقات جام جهاني نوجوانان آسیا در هند كند.مي عباس چمنیان، سرمربي اين تیم تهايصحب جديد انجام دهد.مي امسال را چطور گذرانديد؟ راضي كننده بود؟

سال ۹5 براي فوتبال پايه بسيار خوب بود. يكي از زهايرم موفقيت رده سني پايه بحث استمرار اســت. وظيفه ههاباشگا هگذاريسرماي روي بخش پايه اســت اما در فوتبال ايران اين كار از سوي فدراسيون انجام يگيرد.م در اين بين چيزي كه باعث تداوم كار يشــودم كسب نتيجه است. صعود تيم ملي نوجوانان بــه جام جهاني به اين بازيكنان فرصت داد تا يك ســال ديگر تحت هايآموزش لازم براي رسيدن به رشــد و پيشرفت باشند. خيلي خوشحالم سهم كوچكي در اين موفقيت داشتم.

آيــا مســوولان توجه كافــي به تیم نوجوانان را دارند؟

نــگاه مهدي تــاج، محمدرضا ســاكت و فريدون معيني بســيار خوب اســت و كاماً نظر مثبتي به بخش پايه دارند. در عمل چطور؟

حواشــي فوتبال مــا گاهي آنقــدر زياد يشودم كه بســياري از مسائل از ياد يرودم اين حواشــي رييس فدراسيون، دبير كل و... را كاماً درگير يكند.م معيني هعنوانب حامي و مســوول اصلي اين تيــم توجه خوبي به رده پايــه دارد اما انتظار دارم هاتوجه بيشــتر شــود اگر ما تا به الان تدارك آسيايي ديديممي از اين پس بايد تداركي در سطح جهان ببينيم چرا كه مسابقات جام جهاني را در پيش داريم.

برخي از مســوولان كمیته جوانان و ســرمربي تیم ملي جوانان معتقدند تداركات تیم ملي نوجوانان بیشتر از جوانان است.

از زماني كه هدايت تيم ملي نوجوانان را بر عهده گرفتم شــرايط اين طور نبــود ما فقط در دو مســابقه حضور پيدا كرديم. البته اين مســأله يتواندم دليل ديگري مثل برگزاري تهايتورنمن بيشــتر در رده سني نوجوانان را داشته باشد. بازيكنان جوان بيشتر درگير ههايباشگا خود هستند. فدراسيون هيچ تفاوتي بين مهايشتي قايل يشــودنم و اگر ما در مسابقات بيشتري شركت هايمكرد به خاطر اين است كه در اين رده تهايتورنمن بيشتري برگزار يشود.م خيلي از مسابقات در اين رده ســني به صورت آزاد برگزار يشودم كه ما در آن شركت يكنيم.نم در هرم توسعه فوتبال هر چقدر از رده سني بالاتر به پايين يآييدم دامنه هترگسترد يشــود.م در هيچ جا مثل ايران به رده ســني نونهالان به چشــم مسابقات نگاه يشودنم و در اين رده بيشتر مسابقات برگزار يكنند.م استعدادها را كنار يكديگر جمع يكنندم تا فضا براي همنديعاق و پيدايش استعدادها فراهم شود. مسابقات نوجوانان هم در مقايسه با جوانان بيشتر است. شما الان در جايي يبينيدنم در رده سني اميد مســابقات ليگ برگزار شود خيلي از مسابقات تيم ملي ايران را دعوت كردند اما ما نتوانســتيم به دليل برنامه خود در آنها شركت كنيم. هندوستان در تهايرقاب آسيايي يكي از مهايتي همگروه ما بود آنها قبل از حضور در مسابقات فقط 45 روز در كمپ مشــترك با باشــگاه نمونيخباير بودند. آنها بافاصله بعد از اتمام مسابقات آسيايي به برزيل سفر كردند و در تورنمنتي حاضر شدند. آنها سپس به كشور روسيه رفتند و در مسابقات ديگري به ميدان رفتند. قرارداد خود را براي سال جديد امضا كرديد؟

بله، اين قرارداد يك ساله است. اينكه با شــما قرارداد يك ساله بستند ندهندهنشا اين نیست كه براي ادامه همكاري منتظر نتايج جام جهاني هستند؟

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.