انصاري فرد، اميد اول المپيا در قلعه عقابها

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

به نظر من فدراســيون زير فشــار جو عمومي مجبور به عقد قرارداد يك ســاله يشود.م شايد خواسته خود آنها اين مسأله نيست. با تاج، ساكت و معيني كه صحبت كنممي آنها خواهان ايجاد يك بســتر آرام و بدون دغدغه براي كادر فني هســتند. اگر اين تيم دو، ســه بازي نتيجه نگيرد چه كســي فدراسيون را تحت فشــار قرار يدهد؟م تحت فشــار افكار عمومي تفكر هگرايينتيج به وجود آيد.مي نگاه نبايد به اين شكل باشد اگر مربي بداند 3 سال در يك پست فعاليت دارد يتواندم ريزيبرنامه داشــته باشــد. هر كدام از هايرده ســني پايه نياز به ريزيبرنامه و شناسيروان خاص خودش را دارد. اگر به ما اثبات شود اميرحسين پيرواني در رده ســني پايه صاحب سبك اســت چرا با او قرارداد بلندمدت امضا نكنيم تا يك نســل را پرورش دهيم. منظورم از يك نســل يك پروسه 10 ساله است اگر چنين ريزيبرنامه داشته باشيم به توسعه مستمر رسيم.مي من نگاهم با تفكرات فعلي به مثابه مأموريت يك ســاله اســت و بايد در اين يك ســال به هايوظيف كه بر هامدعه قرار داده شده عمل كنم. تبديل شد تا در كنار هاينمايش درخشان در تركيب تيــم در هايبازي ليگ يونان و همچنيــن يوروليگ به يكي از ههايســوژ اصلي ههايرسان اين كشور نيز تبديل شود.

كريم كه اين هفته با به ثمررســاندن دوميــن گل تيمــش باعث شــد تــا روند هايناكامي المپيا در ليگ يونان پاره شــود حالا در آستانه جدال برگشت با بشيكتاش در اســتانبول همچنــان اميــد اول گلزني تيمش از سوي ههارسان معرفي شود.مي تا جايي كه هــايروزنامه مطرح آتن از كريم به عنوان مرد كليدي صدرنشــين يونان در قلعه هايعقاب سياه اســتانبول نام برده و مدعي شدند بازگشت به استانبول يتواندم بار ديگر شــبي رويايي براي انصاري فرد و طرفداران المپياكوس رقم بزند.

جالب اينكه انصاري فرد دوشــنبه در جشــن تولد ماركومارين هافبــك آلماني المپياكوس در ميان هايســتاره اصلي قرار داشت كه تصاوير اين جشن دست به دست در ميان تمام هايرسانه يوناني و همچنين هايشبكه اجتماعي منتسب به اين باشگاه يچرخيد.م

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.