بهازبكستانكاپيتاناميدواري صعود

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

كريــم انصــاري فــرد در كوتاهترين زمــان ممكن توانســت جايــگاه خوبي در اردوي المپياكــوس به دســت آورده و به يكي از هايســتاره صدرنشين ليگ يونان تبديل شــود. مهاجم يپوشمل ايراني كه از پانيونيوس راهي المپياكوس شــد در كمتر از دو ماه به يكي از ترينمحبوب چهرههاي تيمــش در ميــان بازيكنــان و طرفداران

ازبكســتان در گروه يك با هايتيم ايران، كره جنوبي، ســوريه، قطر و چين همگروه اســت و با كسب ۹ امتياز و سه برد در مكان ســوم جدول ايستاده است و به اميد جبران هايناكامي گذشته خود است.

تيــم ايران با 11 امتياز صدرنشــين اســت و تيم كره جنوبي با 10 امتياز در مكان دوم ايســتاده است. عادل احمدوف كاپيتان ۲۹ ســاله ازبكســتان و هافبك شــانگهاي در مصاحبــه با فيفــا :گفت يتوانيمم« به جام جهاني ۲018 روســيه صعود كنيم. ما نهايت تاش خود را براي تحقق روياهــاي خود براي صعود به جام جهاني خواهيــم كرد. يخواهيمم در دور برگشت به پيروزي ».برسيم

احمــدواف تهايــشصحب را اينگونه ادامــه :داد « ايران و كره جنوبي از هايتيم قدرتمند آســيا هســتند. ولي ما شــانس پيروزي در برابر آنها را داشتيم، در دور رفت در هايبازي مهم شكســت خورديم. البته هاييدرس از گذشته بايد بياموزيم. اگر آنها را شكست دهيم، توانيممي به صعود به جام جهاني روســيه اميدوار شويم. يخواهمم به جام جهاني صعود كنــم بنابراين توانممي به روســيه بازگردم. ولي حالا به كشــورم ازبكســتان در راه رســيدن به جام جهاني احترام خواهم ».گذاشت

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.