دو و ميداني؛ يك سال و نيم بعد

در 15 شــهريور 1394 بود كه مجيد كيهاني برنده انتخابات رياســت فدراســيون دو و ميداني ايران شــد. انتخاب شگفتانگيزي كه حتي يك روز قبل از آن نه ســايرين و نه خود كيهانــي كوچكترين احتمالي را هم براي تحقق آن قايل شــدند.نمي كيهاني در شــرايطي اول شــد كه در

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران - وصال روحاني ‪Vesal Rohani‬

بردن دور دوم در انتخابات نهافدراسيو به معناي فتح انتخابات و رييس شــدن است و اين اتفاقي اســت كه بــراي مجيد كيهاني افتــاد. اتفاقي كه هر چقــدر كيهاني در اين مدت طولاني كوشيده اســت به آن رنگي از منطق و قابــل شبينيپي بودن بزند، توفيقي در آن نداشته اســت زيرا اين نتيجه يكي از ترينعجيب و حساب تريننشده انتخابات در تاريخ نهايفدراسيو ورزشي ايران بود.

از قضا »او« متخصص بود

ولي بر اثــر همين روند فــردي رييس فدراسيون شــد كه از قضا اهليت اين كار را داشت.

هبچ بلند قد و ايتركه شهرستان سنقر كــه دو و ميداني ورزش اول آن اســت غير) قابل باور اســت كه شــهري در ايران ورزش اولش دو و ميداني باشــد اما حقيقت دارد!( از ميانه دهه 1360 بــه اين ورزش پرداخت و در پــرش ارتفــاع و دوي 110 متر با مانع قهرمــان جوانان ايران شــد و عضو تيم ملي جوانان كشــور شــد و در دهگانه هم به رتبه ســوم ايران رســيد. يهــايگرفتار زندگي، دوران ورزشــي او را كوتــاه و وي را كارمند بانك تجارت كــرد؛ كارمندي آنقدر زبده كه تا قبل از رييس شــدنش در فدراسيون دو و ميداني تا مرز رياســت در شعبه محل كارش پيش رفته بود و جــزو هاي»بخو« بانكش به حســاب آمد.مي آنچه او را برنده انتخابات شــهريور 1394 فدراسيون دو و ميداني كرد نه كاركشــته بــودن او در امــور بانكي بلكه پيگيري و هايتلاش وي در زمينه شركت در انتخابات و البته يهايشگفت يك روز غيرقابل شبينيپي بــود. همه فكر يكردندم جلالي و كريمي كه هر دو شترپي رياســت فدراسيون را تجربه اندكرده اين بار نيز برنده يشــوندم و كيهاني حتي دارشــانس ســوم، چهارم و پنجم هم اونبود. برد چون مقاومت نشان داد و هــايارتباط لازم را برقرار كرده و اهدافش را براي روساي تهايهيا دو ميداني تشريح كرده بود. همه چيز آنطور شد كه او - فقط او – آرزويش را يكردم اما دو و ميداني چيزي نشد كه وي يخواست.م

در همان جاي قبلي

يك ســال و نيم بعــد از آن روز عجيب – انتخاب كيهاني- دو و ميداني همان جايي ايستاده اســت كه در آن روز ايســتاده بود. كيهانــي البته كارهايي كرده كــه قابل ذكر است اما دو و ميداني به جايي نرسيده كه وي ادعايش را يكرد.م او كار را در فدراســيوني كــه عادت كــرده بود نيــم روزه و پاره وقت باشد، دو شيفته و از 8 صبح كرد. آن كارمند بانك اصولا عادت داشــت كه از ساعت 7:30 صبح پشــت ميزش در شعبه نشسته باشد و همان عادت را به فدراســيون هم بسط داد و برخي افراد را كه عادت داشتند در فدراسيون به طــور پاره وقت كار كننــد، حتي با اينكه شــايد شــاننيت كمك به ايــن ورزش بود، كنار گذاشت و كوشيد با افرادي كار كند كه حاضرند مثل وي در تمــام طول روز با دو و ميداني زندگي كنند.

مشكل كيهاني اين بود و هست كه فقط در محيط اين ورزش زندگي و نفس كشيدن حلال مشــكلات آن نيســت و بايــد بودجه زيادي داشت و اين ورزش را به ميان ههاتود برد و براي برگزيدگان كم شمار آن جهايخر كلان اما حســاب شــده كــرد و كيهاني كه محصول يك سيستم پولي درشت بانكداري() است و هايشچشــم با نوار رنگ سهااسكنا همسو اســت، در شغل جديدش هم حسرت آن پول را داشــته و هم پولــي را كه تحويل گرفته اجبارا به ايگونه خرج كرده كه مصالح موجود به وي تحميل اندكرده و نه آنگونه كه انصاف طلبيدهمي است.

بدون جایگاهي برتر

بر اثر ايپروسه كه برشمرديم، هيچ يك از يپوشانمل ما شرايط چندان تريدرخشان نســبت به زمان روي كار آمــدن كيهاني به لحاظ مالي ندارند. درخشش العادهفوق حسن تفتيان در دوهاي ســرعت مردان و مهايگا غرورآفرين مريم طوســي، ســپيده توكلي و فرزانه فصيحــي در دو و ميداني زنان آنطور حمايت معنوي و تغذيه مالي نشــده كه بايد يشــدم و خود كيهاني هم مايــل بود انجام پذيرد.

او مجبور شــد روي يك نيروي تحليل رفته – احســان حدادي- در المپيك 2016 برزيل بيشترين هگذاريسرماي را كند زيرا اگر قرار بود معجزه دومي به نام كســب دومين مدال يالمپيك ما در دو و ميداني شكل گيرد، اين معجزه فقــط از حدادي آمد،برمي با اين حال شــواهد دو، سه سال منتهي به المپيك يگفــتم حدادي توان آن معجــزه ثانوي را ندارد زيــرا او از 65 متر در پرتاب ديســك فراتر نرفت و معمولا روي 61 و 62 متر توقف كرده بــود و اين كجا و پرتــاب 68 متري و »لگيرمدا« او در المپيك 2012 كجا؟

دورنماي جاكارتا

شــايد كيهانــي هــم يدانســتم كه دارد روي نفــر بازنــده كار يكنــدم اما اين هگذاريسرماي توأم با شكست را كرد و نتيجه منفي آن را هم گرفت. در طليعه سال 1396 و در حالي كــه 7 ماه از اتمام المپيك برزيل يگــذرد،م دورنماي حضور مــا در هايبازي آسيايي 2018 جاكارتاي اندونزي هم چيزي نيست كه بسيار اميدبخش باشد.

تفتيان تواندمي پديده آن هارقابت باشد و محمــود صميمي حاضر اســت تا حتي در غياب احتمالي حــدادي يك مدال در پرتاب ديسك بگيرد اما در هاي»دو« هاستقامتنيم نزول ايم،كرده در هاي»دو« استقامت مردي در سطح ههايستار خريداري« »شده برخي كشــورهاي عربي نداريم و در شهاپر به رغم نهــايجولا گاه به گاه »ارزنــده« معمولي هســتيم و حتي اگر قايل به اين باشــيم كه يتوانيمم 10 مــدال دو و ميداني در جاكارتا بگيريم، هيچ يك تحول عظيمي نيستند كه از كيهاني انتظار آن يرفت.م

سزاوار ناسزاوار!

كيهانــي به دليــل محصــور ماندن در هايچرخ كــه از قبل در ايــن ورزش وجود داشت رييس آليايده براي فدراسيون نشده و تحول عظيم دلخواهش را شــكل نداده است. او مردي اســت كه اطلاعات حتي خارجي و درياي اشعلاقه او را همچنان سزاوار تصدي رياســت فدراســيون جلوه يدهدم و برخي اقداماتش تكرار ههاييپروســ است كه باعث ناكام جلوه كردن روســاي قبلي شــده بود و از كيهاني دردآشنا چنان رويكردهايي بسيار عجيب و نااميدكننده نشان دهد.مي

انــگار در 15 شــهريور 1394 آن اتفاق عظيم و شگرف روي نداده و رييس فدراسيون دو و ميداني اصلا عوض نشــده است و همان هاقبلي سر كار هاند!ماند

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.