ليگ منظم و حساسي داشتيم

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

حبيبي پس از قهرماني تيمش در ليگ برتر هندبال:

سرمربي تيم هندبال شهرداري كاشان گفت: منظم بودن تهايرقاب ليگ هندبال امسال ترينعمده تفاوت بود.

عليرضا حبيبي در خصوص قهرماني تيم هندبال شــهرداري كاشان در تهايرقاب ليگ برتر ههايباشگا كشور و برگزاري بازي فينال :يگويدم در« بازي آخر هاييحاشيه ايجاد شد كه چندان جدي نبــود. ليدرهاي تيم حريف هايترق به داخــل زمين انداختند و كادر فني تيم حريف هــم بازيكنانش را براي دقايقي از زمين بيرون ».كشيد

او ادامــه :دهــدمي در« مجموع موضوع خاصي نبــود و خيلي زود ايــن موضوع حل شــد. از طرفي يهاگچســاران هم با بازيكنان تيم حريف تماس گرفتند و از آنها خواســتند هر طور شده پيروز شــوند و هاييقول هم به آنهــا داده بودنــد. در مجموع بــازي خوب و تماشاگرپســندي بود و يتــواننم گفت يك بازي يكطرفه را شاهد ».بوديم

سرمربي تيم هندبال شهرداري كاشان در خصوص تفاوت ليگ امسال نسبت به هايسال ديگر نيز :يگويدم منظــم« بودن هايرقابت ليگ امســال ترينعمده تفاوت بود. از طرفي پخش شــدن بازيكنان در مهــايتي مختلف موجب بالا رفتــن كيفيــت تهايرقاب ليگ امسال شد اما از طرفي معتقدم فدراسيون در برخوردهاي انضباطــي چندان جدي نبود كه اين موضوع شــايد تنها نقطه تاريك تهارقاب به شمار ».يرفتم

حبيبــي بــه لژيونر شــدن برخــي از تهايهندباليســ ايراني نيز اشــاره يكند:م ههايــيچهر« ماننــد باباصفــري، نصرتــي، نــوروزي و... لژيونر شــدند كه ايــن موضوع باعث افتخار هندبال ايران اســت. حضور اين بازيكنان در گهايلي اروپايي باعث يشــودم تا آنها تا خرداد يا تير ماه ســال آينده درگير مســابقات باشــند كه اين موضوع به آمادگي آنها كمك يكند.م بايد منتظر ماند و ديد كه تهايسياس فدراســيون براي ليگ ايران چه خواهد بود. اميدوارم تدابيري انديشــيده شود تــا بازيكنان پس از هايرقابت ليگ، به خواب طولاني ».نروند

وي در خصوص انتخاب عليرضا رحيمي هعنوانب رييس جديد فدراســيون هندبال نيز :يگويدم رحيمي« كارنامه درخشــاني دارد و با رأي قاطع هعنوانب رييس انتخاب شــد كه اين نشــان از حسن اعتمادي است كه اعضاي مجمع نســبت به او دارند. اميدوارم با همدلي و همــكاري خانــواده هندبال با وي شــاهد شــكوفايي اين رشته در ســال آينده ».باشيم سرمربي تيم هندبال شهرداري كاشان با اشاره به انتخاب سرمربي براي مليتيم ادامه يدهد:م هامشنيد« كه مسوولان به دنبال مربي خارجي هســتند. اميدوارم اگر قرار است اين اتفاق رخ بدهد بهترين مربــي خارجي را انتخاب كنند چرا كه سطح هندبال ما بسيار بالا رفته و نياز به يك گزينه باتجربه و صاحبنام ».داريم

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.