نشست نواب رييس نهافدراسيو با مسوولان كميته ملي المپيك

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

نشست نواب رييسان صبح ديروز با حضور كيومرث هاشــمي، شــاهرخ شهنازي و رباب شهريان رييس، دبيركل و نايب رييس كميتــه ملي المپيك و نواب رييــس بانوان هايفدراســيون ورزشــي در محل كميته برگزار شــد. در اين نشست كيومرث هاشمي ضمن تبريــك ولادت بــا ســعادت حضرت فاطمه س(،زهرا) روز زن را پيشاپيش به نواب رييســان بانو تبريك گفت و با اشاره به برگزاري هايبازي كشورهاي اسلامي در سال آينده :گفت با« حضور حداكثري بانوان در اين رويداد حضور خواهيم داشــت و به لآوريمدا بانوان در هايرشــته تيرانــدازي، تكوانــدو، دووميداني، قايقراني و... ».اميدواريم

او ادامه :داد كميته« ملي المپيك تهايفعالي خــود را با محوريت بانوان آغاز كــرده و با اين رويكــرد هم ادامه خواهــد داد امــا بانوان بــراي نمايش تهــايموفقي خــود بايســتي تعامل بيشــتري با ههارســان داشــته باشند، دنياي امروز دنياي رســانه است، وجود هايشــبكه مجازي و امــكان فعاليت نامحــدود در آنهــا بهتريــن فضا براي بيان شهــا،تلا ها،فعاليت تهاموفقي و دســت آوردهاي ورزشــي بانوان است، البته اســتفاده از اين امكانات بايستي هوشــمندانه باشــد تا نتيجه معكوس ».ندهد در ادامه رباب شــهريان، نايب رييس كميته ملــي المپيك هم ضمن تبريــك ميــلاد حضرت س(زهــرا) و روز زن تهايموفقي ورزشــي بانوان با كسب نخستين مدال المپيكي بانوان را يسابقهب توصيف و ابراز اميدواري كرد كه بــا شهايتلا نواب رييس بانوان در نهافدراســيو اين تهاموفقي استمرار داشته باشد. تهايموفقي بانوان ايراني و ايســتادن بــر ســكوهاي قهرماني با حفظ حجاب اســلامي پيــام بزرگي به بانوان مســلمان جهان هعنوانب الگوي زن مسلمان است. شــهريان ادامه داد: نايب« رييسان بانوان براي ارتقاي سطح ورزش بانوان بايســتي در جهت كسب هايكرسي الملليبين تلاش كنند، در اين زمينه كميتــه ملي المپيك از آنها حمايت خواهد كرد. ورزش بانوان بدون تلاش نايب رييسان زن نهافدراسيو به تهاييموفقي كه شايسته ظرفيت بانوان ورزشكار ايراني است دست پيدا نخواهد كرد. از همه شــما نواب رييســان كه زحمات دريغيبي براي به ثمر رسيدن ورزش بانوان ايدداشته تشكر ».يكنمم در ادامه مراســم نواب رييســان حاضر در جلســه با طرح مسائل و مشكلات و سوالات خود از مســوولان كميته ملي المپيــك و همفكري در جهت رفع اين مسائل و مشكلات پرداختند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.