يك آمريكايي ديگر به دانشگاه آزاد پيوست

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

تيــم بســكتبال دانشــگاه آزاد بــراي مرحله آفپلــي برترليگ با يك بازيكن آمريكايي به توافق رســيد. تيم دانشــگاه آزاد براي حضور قدرتمند در مرحله آفپلي ليگ برتر با يك بازيكن آمريكايــي كه پيش از ايــن در چين بازي يكرد،م به توافق رسيد. دومنيك جونز، بازيكن پســت گارد راس و 193 ســانتيمتر اســت كه در تيم كينگدائو چين بازي يكرد.م جونز 29 ســاله در ســال 2010 در تيم ممفيس گريزليز در ليگ NBA بــازي يكردم و پس از چند ســالي در هايليگ مختلف از جمله ليگ چين، حــالا بازي در ليگ ايران را در مرحله دوم و آفپلي تجربه خواهد كرد.

دانشــگاه آزاد در مرحله اول ليگ برتر هم دو بازيكن آمريكايي داشــت كــه پس از پايان ايــن مرحله، قرارداد خــود را با براي حضــور در ادامه ليگ تمديد نكردنــد و تصميم گرفتند اين تيم را ترك كنند. فــرزاد كوهيان هم از ابتداي مرحلــه دوم با اينكه تيمش شروع خوبي بدون يهاخارج داشت، به دنبال بازيكنان خارجي براي جايگزين كردن هايخارجي رفتــه تيمش بود. حالا جونز براي رفــع نقايص اين تيم در پســت گارد جذب شده و بايد ديد دومين خارجــي فــرزاد كوهيان چه بازيكني خواهد بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.