بازگرداندن جمشيدي به تهران

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

مدير باشگاه پتروشــيمي بندر امام يگويدم كنار گذاشتن محمد جمشيدي از تركيب تيم به دليل مشكلات انضباطي بوده اســت. پس از بازي اول پتروشيمي در هايرقابت غرب آســيا كه به شكست ســنگين اين تيم برابر الرياضي انجاميد، محمد جمشــيدي توسط مهران شاهين طبــع كنار گذاشــته شــد و بايــد ديد تكليف ادامــه كار او در اين تيم جنوبي چطور خواهد شد. شــاپور ياوري درباره ايــن اتفاق و تصميــم كادر فني تيمش توضيح :يدهــدم كنار« گذاشــتن اين بازيكن به دليل يانضباطيب بوده اســت به همين دليل ايــن بازيكن فعلاً از تيم كنار گذاشــته شــده و از اردن به تهران بازگردانده شده ».است او در مورد اينكه چــه تصميمي در مورد او خواهيد گرفت :يگويدم هنوز« مشخص نيست. پس از بازگشــت به ايران در موردش تصميمات لازم را اتخاذ خواهيم ».كرد

محمد جمشيدي بازيكن يپوشمل پتروشــيمي ظاهراً در ديدار روز گذشته اين تيــم با نماينــده لبنان بــا يكي از بازيكنــان دچار درگيري لفظي شــده و هميــن موضوع باعــث عصبانيت مهران نطبعشــاهي و كنار گذاشــتن او شده است. اينطور كه شنيده شودمي پيش از اين هم رفتارهاي اينچنيني از جمشيدي ديده شده بوده و اين رفتار اخير موجب تصميم قطعي كادر فني شده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.