مصدوميت نظريافشار كآورشو بود

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

واليباليســت تيم پيكان تهران مصدوميــت را علت عمــده باخت تيمــش به بانك ســرمايه در فينال ليگ برتر يداند.م

ســعيد يونــدمصطف درباره دو باخت متوالي پيكان به بانك سرمايه در فينال ليگ برتر واليبال يگويد:م « در ديدار اول كه ما 2 بر صفر جلو بوديم و ميتوانســتيم بــه پيروزي برسيم اما شــرايط به ايگونه پيش رفت كه بازي را 3 بر 2 واگذار كرديم. در بازي دوم هــم كه در گيم اول و دوم و تــا قبــل از مصدوميت فرهاد نظري افشــار پا به پا پيش رفتيم اما بعد از مصدوميت نظري افشار شوك به تيم ما وارد شد و نتوانستيم آنگونه كه يخواهيمم بازي را ادامه ».دهيم او همچنين :يگويــدم مصدوميت« اميــر غفور خيلي به تيم ما لطمه زد و بدون شك اگر اين يهابديدگآسي نگيــرگريبا بازيكنان ما يشــد،نم شــايد تكليف قهرمان به بازي سوم كشيده يشــدم و مصدوميت علت عمده باخت به بانك سرمايه ».بود

يوندمصطف معتقد است تيمش همه شرايط قهرماني را داشته است: تيم« پيكان همه شرايط قهرماني را دارا بود و علاوه بر مســائل فني در بعد رفاقت و همدلــي نيز نهابازيك خيلي خوب بودند اما مصدوميت در ديدارهاي آخر دست ما را تا حدودي بسته ».بود

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.