حكم عليرضا رحيمي صادر شد

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

حكم رييس جديد فدراســيون هندبال سرانجام صادر و مراسم معارفه وي هم احتمالاً فردا برگزار يشــود.م هفته گذشته عليرضا رحيمي توانست در مجمع انتخاباتي فدراســيون هندبــال 34 راي موافق و 7 راي مخالف به دســت بياورد تا براي 4 سال روي صندلي رياست اين فدراسيون تكيه بزند. حكم رحيمي، رييس جديد فدراســيون هندبال ديروز از سوي وزير ورزش و جوانان صادر شد و اگر ايمســاله پيش نيايد، قرار است مراسم معارفه او، امروز برگزار شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.