حضور چهار يبازاسك هايكر در مسابقات ليگ الملليبين آلپاين ايران

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

چهار اســكي باز كشور كره شــمالي كه براي حضور در مسابقات ليگ نالملليبي اســكي آلپاين راهي ايران شده بودند در اين هارقابت حضور پيدا كردند. اين چهار اســكي باز براي ارتقاي امتيازات خود در فدراسيون جهاني اسكي در مسابقات ليگ نالملليبي اسكي آلپاين در پيست دربندسر شركت هاند.كرد

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.