تركیب تیم ملي ووشو براي حضور در يهايباز باكو مشخص شد

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

هايرقابت انتخابي تيم ملي ووشــو ايران به منظور حضور در چهارمين دوره هايبازي همبستگي كشورهاي اسلامي، در آكادمي ووشو برگزار شــد و در پايان 6 ســانداكار اعزامي مشخص شدند. هايرقابت ووشو هايبازي كشورهاي اسلامي طي روزهاي 29 و 30 ارديبهشت و اول خردادماه به ميزباني شهر باكو پايتخت جمهوري آذربايجان و تنها در بخش سانداي مردان برگزار شود.مي بر همين اساس در وزن منهاي 52 كيلوگرم: معين حاجي زاده، وزن منهاي 56 كيلوگــرم: مهدي محمدي، وزن منهــاي 60 كيلوگرم: عرفان آهنگريــان، وزن منهاي 65 كيلوگرم: فرود ظفري، وزن منهاي 70 كيلوگرم: ســعيد فاضلي، وزن منهاي 75 كيلوگرم: يزدان ميرزايي به مصاف رقباي خود يروند.م اين تركيب در شرايطي معرفي شده اســت كه نامي از هايچهره باتجربه ســاندا به چشم خوردنمي و يپوشــانمل جوان هاندتوانست كادرفني را مجاب كرده و در تركيب تيم ملي قرار البتهبگيرند. فدراســيون ووشو اعتماد به جوانان را در هايرقابت قهرماني آســيا تجربه كرد و نتيجــه خوبي هم گرفت. كادرفني تيم ملي ووشو دو مرحله رقابت انتخابي براي سانداكاران در نظر هدايتگرفت. اين تيم بر عهده حسين اوجاقي كيواناست. شــيرآقايي نيز هعنوانب مربي اوجاقــي را همراهي اردوييكند.م آماده ســازي ووشــوكاران ايران از روز چهاردهم فروردين ماه در آكادمي ووشو آغاز به كار يكند.م

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.