تعادل در گروه بندي جام جهاني

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران - ناصر انصافی مقدم ‪Naser Ensafi Moghaddam‬

عدالت اتحادیه جهاني كشتي

اوضاع در اتحاديه جهاني كشــتي، آنچنان آشفته و به هم ريخته هم نيست و برخلاف تصوري كه وجود دارد، در اين نهاد حاكم بر كشــتي دنيا، علي الظاهر نظم و قانون و عدالت و مســاوات در هابرنامه و تصميم يهاگير اعمال شودمي و اين اتحاديه در اجراي قوانين و مقررات خود به صورت قانونمند عمل يكند.م

دليل اين مســاله را توانمي در نحوه قرعه كشي و گروه بندي هايمسابقه جام جهاني كشتي سال 2017 در هر دو رشته آزاد و فرنگي به ميزباني كشورمان به خوبي دريافت كه هشــت تيم برتر جهان در هر دو رشــته براساس نتايج به دســت آمده در پيكارهاي كشتي قهرماني ســال 2015 جهان در لاس وگاس آمريكا به صورت مساوي در دو گروه جداگانه دسته بندي شدند.

گرچه اين ايــراد و انتقاد به اتحاديه جهاني كشتي همچنان وارد اســت كه براي هايرقابت جام جهاني كشــتي در ســال بعد از المپيك از هايتيم كشــورهايي دعوت يكندم كه يك سال قبل از المپيك هعنوانب هشــت تيم برتر جهان شــناخته يشــدندم و با همين عناوين، هم قبل از المپيك و هم بعد از المپيك توفيق و شــانس حضور در هايرقابت جام جهاني كشــتي را پيدا يكننــدم اما مهاييتي كــه در جريان هايبازي المپيك بــه نتايــج و هايمدال قابــل توجهي يرســند،م از آنجايــي كه هبنــديرد تيمي در هاالمپيك هيچ نقشــي ندارد، لذا آنها شانس حضور در هايرقابت جام جهاني را از دست يدهندم و حق آنها كاملا از اين نظر تضييع يشود!م

اين مساله در روزهاي گذشــته از سوي ما مورد بررسي قرار گرفت و قصد پرداختن به آن را نداريم.

حال در اين مقال، اجراي نظم و قانون و در نظر گرفتن عدالت و مســاوات در دسته بندي مهايتي شركت كننده در ههايمسابق جام جهاني كشتي در هر دو رشــته آزاد و فرنگي طبق نتايج به دست آمده در هايمسابقه جهاني دو سال پيش در آمريكا مورد اشاره قرار يگيرد.م

اتحاديه جهاني كشــتي براي هايرقابت جام جهاني ســال 2017 كشتي فرنگي، هايتيم روسيه و جمهوري آذربايجان كه سال 2015 به ترتيب مهايمقا قهرماني و نايب قهرماني جهان را تصاحب كرده بودند، هعنوانب سرگروه دو گروه »يك« و »دو« برگزيد و ســپس هايتيم سوم تا هشتم جهان را به شرح ذيل در كنار آنها در اين دو گروه قرار داد.

در گروه ،»يك« هايتيم ايران، قزاقستان و آلمان به ترتيب با كسب هايمقام چهارم، پنجم و هشــتم جهان با روسيه قهرمان جهان همگروه شــدند. در گروه »دو« نيز مهايتي اوكرايــن، بلاروس و تركيه به ترتيب با كســب هايمقام سوم، ششم و هفتم جهان با آذربايجان نايب قهرمان جهان در يك گروه قرار گرفتند.

بــه اين ترتيــب يتوانم دريافت تعــادل در هر دو گــروه »يك« و »دو« هايرقابت جام جهاني كشــتي فرنگي كاملا برقرار شده و به اصطلاح كفه ترازو براي هر دو گروه برابري يكند.م

در هايمســابقه جام جهاني كشــتي آزاد كه اواخر بهمن ماه گذشــته به ميزباني كشورمان در شهر كرمانشاه برگزار شد، همين تعادل و عدالت و مساوات در گروه بندي هايتيم شركت كننده ديده شدمي چرا كه دو تيم روسيه و ايران به ترتيب هعنوانب قهرمان و نايب قهرمان ســال 2015 جهان سرگروه دو گروه »يك« و »دو« شدند. در گروه »يك« هايتيم گرجستان، جمهوري آذربايجان و آمريكا با كسب هايمقام سوم، پنجم و هفتم جهان در كنار روسيه قرار گرفتند و در گروه »دو« هم مغولستان، تركيه و هندوستان كه عناوين چهارم، ششم و دهم جهان را به دست آورده بودند، با تيم ايران در يك گروه قرار گرفتند. ناگفته نماند هندوستان به جاي بلغارســتان تيم هشتم سال 2015 جهان كه از جام جهاني انصراف داده بود، از سوي اتحاديه جهاني كشتي وارد اين ههامسابق شده بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.