خليفه: ليگ ايران در دنيا خاص است

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

تيــم دانشــگاه آزاد پس از چند ســال نايب قهرماني بالاخره توانست برسكوي قهرماني بايستد.

ســرمربي تيــم دانشــگاه آزاد دليــل موفقيت ايــن تيم را جوانگرايي انجــام گرفته در تيم :يداندم چند« ســالي جوانگرايي كرديم و از تيــم اميد و نوجوانان اســتفاده يكرديــمم و ميانگين ســني تيم زير 20 سال بود. چند ســال تلاش كرديم و با اختلاف انــدك نايــب قهرمان شــديم. امسال خوشبختانه بدون شكست قهرمان ».شديم

ســيدنعمت خليفه يگويد:م بازيكنان« خــوب بودند و به رغم جوانــي خــوب نتيجــه گرفتند. سطح ليگ هر سال بهتر يشودم و امسال بهتر از هايسال گذشته بود. هر كشوري متي ملي قوي دارد ليگ قوي داشته است. هر چقدر به ليگ بها دهيم به طورحتم متي ملي قوي نيز ».داريم

سرمربي تيم تكواندو هدانشگا آزاد ادامــه يدهــدم: وضعيت« برگــزاري ليگ نيز مناســب بود و فشــردگي خاص هميشــگي را داشــت. به هر صورت مسوولان برگزاي تلاش خودشــان را انجام دادند. ليگ تكواندو ايران در دنيا ليگي خاص و ايحرفه به حساب آيدمي و از اين جهــت بايد قدر مسابقات كشورمان را ».بدانيم

خليفه پس از پايان ليگ برتر حالا با فراغ بال بيشــتري به تيم دانشــجويان يپردازدم: نزديك« به 13 ســال ســرمربي متي ملي دانشــجويان بودم و بــا اين تيم هفت بار قهرمان شدم. من استاد دانشگاه هســتم و برايم ترراحت بود كه در تيم دانشجويان باشم، زيرا بر اين تيم اشراف ».دارم

ســرمربي تيم دانشــجويان :يگويدم پتانسيل« تكواندو ايران خيلي بالا بهاســت. همين دليل قادر هســتيم كه به طور همزمان چنــد متي ملي داشــته باشــيم. در حال حاضر هــم دو تيم ملي به طور همزمان بــراي هايبازي كشورهاي اســلامي و هايرقابت قهرماني جهــان داريم. پس ازآن هم تيم دانشــجويان را تشــكيل بهيدهيم.م نظرم مهم نيست چه كسي در راس متي ملي باشد مهم اين است كه اقتدار متي ملي ايران در دنيا حفظ ».شود

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.