كورتوا: به رئال رومنمي

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــان -

تيبــو كورتوا تأكيد كرد كه خيال ترك چلسي و پيوستن به رئال مادريد را نــدارد. كورتــوا از روزي كــه براي اتلتيكــو مادريد بــازي يكرد،م توجه مسوولان رئال را جلب كرد و حتي پس از پيوســتن به چلســي نيز از فهرست بازيكنان موردنظر هاكهكشــاني خارج نشــد. با اين حال كورتــوا در مصاحبه اخيــرش اعلام كرد كــه تمايلي براي بازگشــت به مادريد ندارد تا مسوولان رئال به دنبال ههايگزين ديگري باشند. او در وگوتگف با شبكه راديويي اوندا« ي»سرو اسپانيا، در پاسخ به اين سوال كه آيا فصل آينده به مادريد بازخواهد گشت، اظهار :داشــت خير.« در حال حاضــر مــن دارم از تهاييموفقي كه در چلسي كسب يكنيمم لذت يبرمم و روي يهايــمباز در ايــن تيم تمركز ».دارم كورتــوا در تمــام 27 بازي اين فصل چلســي در ليگ برتــر انگليس از دروازه ايــن تيــم محافظت كرده و توانسته شــروع ضعيفش در اين فصل را جبران كند. او كه در بازي چلســي برابر منچســتريونايتد در جام حذفي هاشدرواز را بســته نگــه داشــت، در مجمــوع طي اين فصــل در 14 ديدار گل نخــورده اســت. كورتــوا در تمام يهايشباز در اين فصــل تنها 20 بار گل خورده و همين آمار خوب ســبب شده كه توجه هارئالي بيش از پيش به او جلب شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.