كونته: آزار به خاطر تاكتيك حريف 25 دقيقه نتوانست بازي كند

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــان -

آنتونيو كونته به انتقاد از هايتاكتيك منچستريونايتد پرداخت كه قصد داشت با زدن بازيكنان چلسي و بخصوص ادن آزار به هدفش برســد. هافبك شتكنيكخو بلژيكي از اين بازي ســخت جان سالم به در بــرد و به تيمش كمك كرد به پيروزي برسد.

مربــي ايتاليايي چلســي :گفت ما« آمديم فوتبــال بازي كنيم امــا آزار 25 دقيقــه توانســتنمي فوتبال بــازي كند چون دايما او را يزدند.م توانستمي يك تاكتيك باشــد، فكر يكنمم همه ديدند... گاهــي اوقات وقتــي برابر يــك بازيكن باتكنيك قرار يگيريم تلاش يكنيم او را از كار بيندازي، شايد وظيفه داور است كه از چنين بازيكني حمايت كند. سخت و خطرناك است كه از پشت لگد بخوري، آزار شخصيت صبوري دارد و اين را در اين بازي ثابت ».كرد

او كــه به خاطر شــادي بيش از حد روي گل چهــارم تيمــش در بازي قبلي دو تيم از ســوي مورينيو مورد انتقاد قرار گرفته بود، گفت در اين بازي احساساتش را كنترل :كرده در« اين بازي هيجاناتم را كنترل كردم و زيادي خوشحالي نكردم اما طبيعي است كه هامربي تمام تلاششان را بكنند كه تيم را به جلو هل ».بدهند

در نيمــه اول و خطاهاي مكرر روي آزار دو مربي با يكديگــر درگيري لفظي پيــدا كردند تــا جايي كــه داور چهارم مجبور به ميانجيگري شد و داور هم بازي را متوقف كرد تا آنهــا را آرام كند كونته در اين باره :گفــت مربي« ترينمهم چيز نيست. از همه ترمهم اتفاقاتي است كه در زمين افتد،مي آنچــه بيرون پيش يآيدم بيشتر سيرك ».است

او همچنين دربــاره بازي :گفت ما« عملكرد خوبي داشتيم برابر تيمي كه واقعا قوي است و بازيكنان خيلي خوبي دارد. از نظر من، يونايتد بهترين بازيكنان اروپا را در اختيار دارد و ما بايد خوشــحال باشيم از اينكــه به مرحله بعد صعــود ايم.كرده طبيعي است كه در بازي نيمه نهايي بازي سختي داشته باشــي اما ما در كچهارمي نهايي هم مقابل منچستريونايتد به دردسر افتاديم. حالا ايمآماده كه به ويمبلي برويم و برابــر تاتنهام بــازي كنيم كه بســيار قدرتمند ».است

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.