ريبري: لواندوفسكي لياقت بردن توپ طلا را دارد

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــان -

هافبك فرانسوي بايرن مونيخ به ستايش از متيمــيه خــود پرداخت و او را شايســته دريافت توپ طلا دانست.

فرانك ريبري لواندوفسكي«:تگف بازيكني باور نكردني است. بدون شك او شايسته كسب توپ طلاســت. در بايرن مهاجمان بزرگي مثل لوكا توني، ماريو گومس و ميروسلاو كلوزه بازي كردند اما از نظر من لواندوفســكي ترينكامل مهاجــم بايرن مونيخ در چند ســال اخير بوده ».اســت لواندوفســكي در فصل جاري 21 گل براي بايرن مونيخ در ليگابوندس به ثمر رسانده است و رقابت تنگاتنگي با پير امريك اوباميانگ براي آقاي گلي دارد. اما ســتاره لهستاني بايرن مونيخ تاكيد كرد آقاي گلي براي او مهم نيست و موفقيت و قهرماني تيمش در ليگابوندس براي او مترمه از هر چيزي است. لواندوفسكي در اين زمينه :گفت همــواره« از گلزني لذت يبرمم و اين لذت اگر با پيروزي بايرن مونيخ همراه شود، چند برابر شود.مي مترينمه چيز براي من اين است كه بايرن مونيخ صدرنشين است. بايد بگويم تهايموفقي فردي تنها زماني برايم اهميت دارد كه با موفقيت تيمي همراه ».باشد لواندوفسكي ادامه :داد به« هيچ وجه به جدول گلزنان توجه يكنــمنم چون برايم اهميــت ندارد. يك هدف بزرگ دارم و آن موفقيت با بايرن اســت و ديگر دليلي ندارد به مســائل ديگري چون آقاي گلي فكر اين».كنم مهاجم لهســتاني در فصل جاري توانســته 21 گل در سليگابوند به ثمر برساند و با يك گل كمتر نســبت به اوباميانگ در رده دوم بهترين گلزنان جاي دارد. لواندوفســكي در پايان سخنان خود درباره اختلاف 10 امتيازي با لايپزيــگ تيم) دوم جدول هبندي(رد هم ت:گف هنوز چيزي براي ما به پايان نرســيده است. تا زماني كــه تكليف قهرمان نهايي نشــود، نبايد خوشــحالي كنيم. اطمينــان دارم هايپيروزي بايرن مونيخ هادام خواهد داشت و روزهاي خوبي در انتظارمان است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.