خديرا: به آمريكا روممي اما نه الان

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــان -

ســامي خديــرا، هافبــك آلماني يوونتوس يگويدم بــراي بازي در ليگ فوتبــال آمريــكا MLS برنامه دارد اما فعــلاً قصد انجام چنيــن كاري را ندارد و بعيد يداندم كــه در هايآيند نزديك هم مسافر آمريكا شــود. گفته يشودم كــه خديــراي 29 ســاله در پايان اين فصــل بــه MLS يرودم امــا خود او احســاس كندمي كه هنوز چند ســال ديگر تواندمي در سطح اول فوتبال اروپا بازي كند و پــس از آن احتمالاً دوران اشبازيگري را در آمريكا به پايان خواهد رساند.

خديــرا در وگــوتگف با نشــريه رپوبليكاي ايتاليا :گفــت من« توانممي شبينيپي كنم كــه در تيمي ديگر هم بازي خواهم كرد. من به آمريكا خواهم رفت اما هنــوز زود اســت. يخواهمم چند فصل ديگر هم در بالاترين ســطح فوتبــال اروپا بــازي كنم چــون هنوز احســاس يكنمم كه از نظر فيزيكي و رواني ام.آماده بازيكنان العادهفوق زيادي وجــود دارند اما من فكر يكنمنم تعداد آنهايي كه از من وضعيت بهتري دارند، خيلي زياد باشــد. من يخواهمم ليگ قهرمانان را ببرم و به تيم ملي آلمان هم براي دفاع از ياشقهرمان در جام جهانيي كمك كنــم اما اگر به آمريــكا يا چينن بــروم، توانمنمي به اين اهدافم برســم.م. علاوه بر اين من هميــن حالا هم دارمم حقوق خوبي ».يگيرمم

سايت كالچو مراكاتو در ماه نوامبربر گــزارش كرد كه مهــايتي آنجلسلسس گلكســي، نيويورك ردبولــز و نيويوركك ســيتي سه تيم آمريكايي هستند كه بهه جذب خديرا تمايل دارند. او كه محصولل آكادمي باشــگاه اشتوتگارت است، سالل 2010 اين تيم را به مقصد رئال مادريدد ترك كرد و تابســتان ســال 2015 نيزيز به يوونتوس ملحق شــد. خديرا با اعلامم اينكه ايبرنامه براي بازگشــت به آلمانن ندارد :گفت اشتوتگارت« تيم من استت و افتخار يكنمم كــه اين تيم تنها تيمم آلمانــي بوده اســت كــه پيراهنش را ام.پوشيده در آينده شايد به اين باشگاهه برگشتم تا در نقشي متفاوت كمك م كنم اما قبل از آن خواهممي كمي ديگر بازيي كنم و سفري به دورتادور جهان داشتهه ».باشم

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.