يونايتد هم به فهرست مشتريان اوزيل پيوست

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــان -

در حالــي كــه خــودداري مسعود اوزيل از تمديد قراردادش با آرســنال سبب شــده شايعاتي دربــاره احتمــال جدايــي او از يهــاتوپچ در پايان فصل شــكل بگيرد، اكنون يك نشريه انگليسي مدعي شده كه اين بازيكن آلماني در فهرســت خريدهاي تابســتاني منچســتريونايتد قرار گرفته است. نشــريه منچســترايوينينگ نيوز نوشــته كه شياطين ســرخ قصد دارنــد در اقدامي غيرمنتظره براي خريد هافبك بازيســاز آلماني كه از اوضاعش در آرســنال راضي به نظر رســد،نمي دست به كار شوند كه البته او تنها يكي از دو بازيكني اســت كه مورينيو قصــد دارد از رقباي مســتقيم تيمش در كورس قهرماني فصــل آينده ليگ برتر به خدمت بگيرد.

اوزيــل يــك ســال ديگر با آرسنال قرارداد دارد و اگر امتناع او از تمديد اين قرارداد ادامه داشــته باشد، هاآرســنالي مجبور خواهند شد او را تابستان بفروشند چون در غير اين صورت او را در پايان فصل آينده هعنوانب بازيكن آزاد از دست خواهنــد داد. انتشــار اين خبر در حالي است كه اوزيل دركتاب شرح حالش از تيرگي شديد روابطش با مورينيــو در زمان بازي زير نظر او در رئال مادريد 2010) تا )2013 پرده برداشته است. بازيكن ديگري كه منچســتر ايوينينگ نيوز ادعا كــرده ونايتدنيم درصــدد خريد اوســت، الكسيس ســانچس است كه وضعيت اين مهاجم شــيليايي هم در آرســنال دقيقاً شبيه اوضاع اوزيل اســت. تا پيش از اين آنتوان گريزمان، مهاجــم اتلتيكومادريد هعنــوانب هــدف اول مورينيــو شناخته شدمي اما ظاهراً اظهارات اخير او درباره تمايلش براي ماندن در مادريد، يونايتد را به فكر خريد يك گزينه ديگر انداخته است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.