دبروين: بازي با موناكو سخت است

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــان -

منچسترســيتي ســال قبل توانست به نيمــه نهايي ليــگ قهرمانــان راه يابد ولي برابر رئال مادريد كه در نهايت قهرمان شــد، شكست خورد و از هارقابت كنار رفت. امسال ســيتي با هدايت پپ گوارديولا توانسته است بــه دور دوم راه يابــد و در صورتي كه بتواند برد 5 بر 3 ديدار رفــت برابر موناكو را حفظ كند، تواندمي به مرحله بعد نيز راه يابد. كوين دبروين قبل از ديدار بــا موناكو :گفت بايد« بتوانيم كه تا جايي كه ممكن اســت در اين هارقابت به مراحل بالاتر برســيم و موفقيت سال قبل را تكرار كنيم. باشگاه بايد به حضور در مراحل پايانــي ليگ قهرمانان عادت كند. سال قبل ههايقرع سختي به ما خورد و برابر پاري سن ژرمن و رئال مادريد بازي كرديم... بازي در ليگ قهرمانان افتخار بزرگي اســت چــون تمام يهاباز ســطح بالايــي دارند و مهاتي با تمام توان در اين تهارقاب شــركت يكنند...م هدف ما اين اســت كه بتوانيم به فينال ليگ قهرمانان برســيم ولي همه مهاتي نيز هميــن آرزو را دارند. در حال حاضر بايد به بازي با موناكو فكر كنيم كه بازي دشواري براي ماست. آنها در بازي رفت كار را براي ما خيلي سخت كردند و در فرانسه ديدار خيلي سختي برابر آنها خواهيم ».داشت

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.