جان: دنبال پول بيشتر نيستم

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــان -

امره جان كه در بازي برابر برنلي توانســت گل يبخــشپيروز ليورپول را به ثمر برســاند، يخواهــدم به زودي قرارداد خــود را با اين تيم تمديد كند. او گفت: از حضور در ليورپول خيلي راضي هستم و دوســت دارم در اين تيم بمانم. تهايــيصحب كه در ههارســان دربــاره قرارداد جديد من مطرح شــده است، صحت ندارد. هيچ هايمذاكر با ســران ليورپول درباره مبلغ قرارداد ام.نداشــته به بودن در ليورپول خوشبين هستم و يخواهــمم در تيم بمانم. بــراي يك بازيكن، راحتي و خوشــحالي در تيــم ترينمهم موضوع اســت. اين حس و حالي است كه اكنون دارم و به همين خاطر دوست دارم در تيم بمانم. البته شما در فوتبال چوقتهي يدانيدنم چه اتفاقاتي رخ يدهدم و چه هايآيند خواهيد داشت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.