خطر جريمه بيخ گوش استقلال

Iran Varzeshi - - استــــــــــقلال -

در ديدار هايتيم اســتقلال و لكوموتيو ازبكســتان، تعــدادي از تماشــاگران با ليزر ســعي در بر هم زدن تمركز هباندرواز حريف عليرضاداشــتند. منصوريان يــك روز پيش از ديدار مهــايتي اســتقلال و لكوموتيو، در كنفرانــس زخبــريا تماشــاگران تيمــش ودخواســتهب در طول همســابقهب هيچ عنوان ماكننداســتفادهنيزراازل يرغمعل درخواست سرمربي پوشان،آبي تماشاگران بارها در طول ديدار، با اســتفاده از اين ترفند سعي در بر هم زدن تمركز نستروف، هباندرواز تيم لكوموتيو داشتند. ينا اتفاق باعث شد تا ينداورا مسابقه از كادر فني تيم اســتقلال بخواهد جلوي اين اتفاق گرفته شود. ســرمربي تيم استقلال در پايان ديــدار و در كنفرانس مطبوعاتي يك بار ديگر عنوان :كرد خواهش« من اين اســت كه ليزر را با خود نياورنــد. داور بارها به من تذكر داد و از من خواســت اين ليزرها جمع ».شود اينطور كه گفته شودمي مسوولان اي اف سي تذكري در اين خصوص به مســوولان فوتبال ايران هاندداد و ممكن است براي تيم استقلال يندرا خصوص ايجريمــه در نظر بگيرند. در ستقلالبازيا لسدوا هم بارها تماشاگران روي صورت ژاوي ليزر انداختند كه باعث عصبانيت او شــد. ايدب ديد فياا ســي چه تصميمي در نهايت م يگيرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.