قوي و قويتر حامي مالي پنهان استقلال

كلید موفقیــت در اين بازي بردن گهايجن تن بــه تن از بازيكنان ازبك بود و شــاگردان منصوريــان در اين زمینــه قترموف بودند.

Iran Varzeshi - - استــــــــــقلال - آرمن ساروخانیان ‪Armen Saroukhanian‬

تيمي كه در ورزشگاه آزادي 2 بر صفر مغلوب استقلال شد تيم كوچكي نبود. لكوموتيو فصل گذشــته قهرمان ليگ و جام حذفي ازبكستان شد و در ليگ قهرمانان آسيا هم توانست به جمع هشت تيم پاياني برسد. تيم ازبك به پشــتوانه هايشموفقيت بــازي را با اعتماد به نفس خوبي شــروع كرد و نشــان داد كه براي گرفتن سه امتياز به ورزشــگاه آزادي آمده. آنها در شروع بازي برتري نسبي داشتند و چيزي نمانده بود كه گل اول بازي را هم بزنند، ولي اســتقلال به تدريج توانست بازي را به تعادل بكشاند و قبل از پايان نيمه اول گل بزند.

كليد پيروزي در دست گرفتن كنترل بازي در وسط زمين بود. هر دو تيم با 5 هافبك بازي يكردندم و در اين منطقه فضا كم و برخوردها زياد بود. لكوموتيو تــلاش يكردم با سهايپا كوتاه آرام آرام پيشــروي كند و در شروع بازي موفق شد استقلال را عقب براند، ولي شاگردان منصوريان بعد از در دســت دقايقي توانســتند بازي را در دســت بگيرند و ميهمان را عقب برانند.

لكوموتيــو مثــل تيم ملــي ازبكســتان هايهافبك قدرتي داشــت و هايهافبك اســتقلال براي مقابله با آنها مجبور به پيروزي در هايجنگ تن به تن بودند. وقتي كار به يهادرگير رسيد، هااستقلالي نشان دادند چيزي از حريف كم ندارند. نورافكن و ابراهيمي در وسط و برزاي و قرباني در ههاكنار در بازي تخريبي العادهفوق بودند و حتي اســماعيلي هم ترسي از تنه به تنه شــدن با بازيكنان مقابلش نداشت. وقتي هم استقلال صاحب توپ شدمي او با تكنيك وســرعت خوبش بارها توانســت تيم را از فشار خارج و حملات را شــروع كند. گل اسماعيلي اوج خلاقيت اين هافبك را نشان داد و اين دقيقا چيزي بود كه لكوموتيو در تركيبش كم داشت.

در فاصلــه گل اول تا گل دقيقه 8۴ قرباني كه خيال هواداران را راحت كرد، هااستقلالي براي حفظ اين برتري مجبور بودند با تمام توان در كارهاي تخريبي شركت كنند؛ از كاوه رضايي در راس خط حمله تا پادواني كه چند بــار با مهاجم حريف گره خورد. براي گرفتن ســه امتياز از بازيكنان قدرتي ازبك لازم بود كه يهااســتقلال ترقوي باشند و اين برتري را تا دقيقه 9۰ به رخ كشيدند. تيم منصوريان كه پر از بازيكنان تكنيكي و سرعتي است، نشان داد در روزي كه لازم باشد يتواندم مقابل حريفان قدرتي هم كم نياورد.

برادران فوتبالي شــفيع زاده در چند مقطع در ليگ شانزدهم به كمك ســرمربي جوان اســتقلال آمدند تا كمتر درگير مشــكلات شــود. عليرضا منصوريان پس از پايان نشست خبري ديدار استقلال برابر لكوموتيو در جمع خبرنگاران با تشكر از هايكمك تعدادي از دوستانش، نام برادران شفيع زاده را بر زبان آورد تا از يكي از حاميان مالي اســتقلال تشكر ايويژه كرده باشد. برادران شــفيع زاده كه در ابتداي فصــل براي اولين بار نام آنها در كمك به تمديد قرارداد ابراهيمي مطرح شــد، پيش از اين در اســتقلال اهواز تجربه تيمداري داشــتند اما حالا حضور آنهــا در فوتبال تنها محدود به هايكمك مالي به آبي پوشــان شده است. شفيع ههازاد در طول فصل در چند مقطع از جمله بازي با الســد و شهرآورد با مشــخص كردن شهاييپادا گوناگون، كم كاري هيات مديره و مديرعامل استقلال براي افزايش انگيزه بازيكنان را جبران كردند و توانســتند در چند ديدار با تزريق مبالغي به استقلال، كمك حال تيم جوان منصوريان باشــند. دوستان نزديك منصوريان در يك مقطع از فصــل و بعد از آنكه پرداخت پول به بازيكنان جوان اســتقلال با اشــتباه هيات مديره و برداشــت يك ميلياردي از حساب استقلال براي مدت زيادي به تاخير افتاد، به كمك منصوريان آمدند و توانســتند بخشــي از مطالبات بازيكنان جوان اين تيم را پرداخت كنند تا براي ســرمربي استقلال در ليگ شانزدهم سنگ تمام بگذارند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.