ههايستار استقلال در تيررس رقبا

Iran Varzeshi - - استــــــــــقلال -

بــا نزديك شــدن به انتهــاي فصل و پايــان قــرارداد هايســتاره دهــه هفتادي اســتقلال، يكــي از ترينجدي هــايدغدغه مســوولان ايــن تيــم، تمديد قرارداد با هايســتاره جوانشــان است.

يك پيــروزي و يــك نمايش خوب ديگر باعث شــد تا تمجيدها از شاگردان جوان عليرضا منصوريان افزايش يابد، اين در حالي است كه مدت زيادي از قرارداد بازيكنان جوان و ارزان قيمت اســتقلال باقي نمانده است.

مسوولان تيم استقلال كه اين روزها با مشــكلات مالــي و مديريتــي زيادي دست و پنجه نرم يكنندم و هايتمرين تيمشــان در روزهاي گذشــته بارها لغو شــده اســت، اكنون بايد خــود را براي تمديد قرارداد هايستاره جوانشان آماده كنند.

بازيكنانــي كه مبلغ قرارداد بســيار پاييني با تيم استقلال به امضا هاندرساند و با توجه به درخشــش العادهفوق خود، اكنون انتظــارات بالاتري بــراي تمديد قرارداد خود دارند.

اميد نورافكن كه يكي از هايســتاره تيم اســتقلال در نيم فصل دوم مسابقات بوده، روز گذشــته درباره تمديد قرارداد خود :گفت اگر« آن چيزهايي كه باشگاه از من يخواهــدم و من خواهممي انجام نشود توافقات صورت ».يگيردنم

اين در حالي اســت كه روز گذشته نيز خبر علاقه يكي از رقباي تيم استقلال به نورافكن نيز در فضاي مجازي منتشــر شــد. علاوه بــر نورافكن كــه در انتهاي فصل قراردادش به پايان خواهد رســيد، بازيكناني مانند مجيد حسيني و مجتبي حقدوســت نيز چنين وضعيتي را تجربه يكننــد؛م همچنيــن بازيكنانــي مانند فرشــيد اســماعيلي در روزهاي گذشته بارها نارضايتي خــود را از وضعيت مالي باشــگاه اســتقلال و پرداخــت نشــدن مطالباتشان اعلام هاند.كرد

بحران مالــي و مديريتــي در راس باشگاه اســتقلال و علاقه هايتيم رقيب به هايســتاره جوان اين تيم، باعث شده تا تمديد قــرارداد يكــي از هايدغدغه اصلــي كادر فني و طرفداران اســتقلال شــود. عليرضا منصوريان هفته گذشــته در يك مصاحبــه عنوان كــرده بود كه بايد با تمــام بازيكنان جوان اســتقلال قرارداد 5 ساله بســته شود. اتفاقي كه با توجه به وضعيت كنونــي كادر مديريتي اســتقلال، افــق روشــني را پيش روي خود يبيند.نم

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.