روشن: مديرعامل استقلال ضعيف است

Iran Varzeshi - - استــــــــــقلال -

استقلال ســومين بازي آسيايي خود را نيز برنده شــد تا شرايط خوبي در جدول داشته باشد. روشن پيشكسوت استقلال در خصوص پيروزي ايــن تيم مقابل لكوموتيو خدا«:يگويدم را شــكر كه استقلال پيروز شد و حالا بايد تلاش كند اين روند را حفظ كند. آنها خوب بازي كردند ولي كار سختي در ادامه ».دارند

روشــن درباره اينكه منصوريان مدعي شده از ســوي هيات مديره باشگاه حمايت يشــود،نم :يگويدم ما« كه از اول گفتيم هيــات مديــره اســتقلال مشــكل دارد. مديرعامل اين باشــگاه هم ضعيف اســت. مديرعاملي كه اعلام يكندم هيات مديره را عوض يكند،م يداندنم كه چنين اختياري را ندارد. بهتر است منصوريان كاري به اين مسائل نداشــته باشد و كار خودش را بكند چون مردم خودشان همه چيز را فهمند.مي تيــم وقتي كه يبردم همــه اعضاي هيات هاشمدير مدعي يشــوندم كه اين برد مال آنها است. بخشــي از مشكلات استقلال به اين يگرددبرم كه ايــن تيم آكادمي ندارد و مجبور است هايخرج سنگين بكند. همه يدانندم كه هيات مديره استقلال اين كاره نيســت و منصوريان خيلي از تصميمات را شخصا يگيرد.م اينجا يك كميته فني بايد وجود داشــته باشــد كه نيست. يك مساله ســاده اينجا مطرح اســت و آن هم اينكه اگر اســتقلال امسال پول ندارد به بازيكنان بدهد، ســال بعد چه كار يخواهدم بكند؟ باز هم گويممي كه بهتر اســت منصوريان چيزي نگويد و فقــط به فكر تمرين كردن باشد چون مردم همه چيز را ».يدانندم

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.