انگيزه باقري براي پس گرفتن جايگاه

Iran Varzeshi - - استــــــــــقلال -

هافبك اســتقلال بعد از پشــت سرگذاشــتن روزهاي سخت كم كم به مهره موثري در تيم منصوريان تبديل يشــود.م فرشــيد باقري در مفصلني اول اصلا روزهاي خوبي را پشــت سر يگذاشــتنم و كار بــراي او تا جايي پيش رفت كه حتي قصد جدايي از اين تيم را داشت.

باقــري در مفصــلني اول پايش را در يــك كفش كرد و اصرار داشــت از استقلال جدا شــود اما منصوريان با اشجدايي مخالفت كرد و اعلام كرد به حضور او نياز دارد. فرشــيد باقري بعد گل زدن به ســايپا بازي با لكوموتيو را از روي نيمكت تماشا كرد اما در دقايق پاياني بازي به زمين آمد تا بتواند نتيجه پيروزي را حفظ كند. باقري در دقايقي كــه در زمين بود، به جــز موفقيت در كارهاي دفاعي يــك پاس تك به تك 5۰ متري به كاوه رضايي داد تا يك بار ديگر ثابت كنــد كيفيت بالايي دارد و تواندمي به يكي از موثرترين بازيكنان استقلال تبديل شود. فرشيد نشان داد كه مثل بازيكنان ديگر استقلال انگيزه زيادي براي رسيدن به تركيب اصلي و در خشش در استقلال دارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.