كريمي مصدوم شد

Iran Varzeshi - - استــــــــــقلال -

تمريــن اســتقلال در حالــي برگزارشــد كه بازيكنــان اصلي در آن حضور نداشــتند و تنهــا بازيكناني كه روز دوشــنبه بازي نكرده بودند تمرين كردند. تمرين استقلال از ساعت 12 در زمين شــماره 2 آزادي برگزار شد و در آن تنها بازيكناني كه روز دوشــنبه در تمرين اصلي حضور نداشــتند، تمرين كردند. محسن كريمي در جريان تمرين مصدوم شد. بازيكنان اصلي حدود 3۰ دقيقه در رختكن حضور داشتند و بعد از آن راهي استخر و سونا شدند. پيش از اين گفته شــدمي بازيكنان استقلال به دليل پرداخت نشــدن مطالباتشان حاضر به تمرين كردن نيستند كه اين اتفاق نيفتاد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.