برنامه نوروزي استقلال مشخص شد

Iran Varzeshi - - استــــــــــقلال -

برنامــه اســتقلال تا عيــد نوروز مشخص شــد. تمرين اســتقلال فردا تعطيــل خواهــد بــود و بازيكنان به اســتراحت يپردازنــد.م ســپس طي روزهــاي ‪27 ،26‬ و 28 اســفند مــاه بازيكنان ايــن تيم تمرين خواهند كرد و ســپس تمرينات به مــدت 5 روز به مناســبت فرا رسيدن نوروز 96 تعطيل خواهد دوربــود. جديــد تمرينات آبي پوشان تهراني از ۴ فروردين ماه از سر گرفته يشود.م

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.