زاده:رجب خدا را شكر جذابيت دارم

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

آهنذوب در يك بــازي برتر موفق شــد بنيادكار ازبكســتان را در تاشكند شكست دهد. اين پيروزي علاوه بر اينكه موقعيت بآهنذو را در جدول هبنديرد بهبود بخشــيد، از نظــر روحي هم براي بازيكنــان اين تيم خوب بود تا يهاذوب با اين ســه امتياز شيرين به استقبال نوروز 96 بروند. مهدي زادهرجــب كه در اين بازي هعنوانب بازيكن برتر شــناخته شد، در مورد پيروزي مقابل بنيادكار يگويد:م اين« پيروزي به نفع ما بود و ســه امتياز خوب گرفتيم. قبــل از بازي همه ههابچ يگفتندم يخواهيمم اين بازي را ببريم. به همين دليل تيم عالي بود و همه براي 3 امتياز اين بازي انگيزه ».داشتيم

زادهرجب در رابطه با اينكه هعنوانب بهترين بازيكن زمين انتخاب شــد، ادامه :دهدمي همــه« بازيكنان ما خوب بودند ولي من هعنــوانب بهترين بازيكن زمين انتخاب شــدم. فكر يكنمم دليلش بازي خــوب همه تيم بود. بــه بهترين بازيكن زميــن هم معمــولا جايزه ارزشــمندي يدهند.نم چيز خاصي هم به من ندادند. فقط خوشــحالم كه ديشــب بــا برد و خوشحالي برگشــتيم تا در كنار خانواده و در آرامش چهارشــنبه سوري را جشن ».بگيريــم كاپيتان بآهــنذو در مورد اينكه بعد از بازي هم جشــن گرفتند يا نه، :يگويــدم بعد« از بازي، خيلي خوب بود و برخــي بازيكنان رفتنــد بيرون و شــهر تاشكند را گشــتند. برخي هم در هايشاناتاق بودند ولي من جايي نداشتم بــروم و در هتــل ماندم. من با احســان پهلوان اتاقهم بودم كه او هم اول شــب ســر ســاعت 9 رفت خوابيد. اين هم از اتاقيهم ما. در حالي كه من بعد از بازي خوابــم يبرد.نم به هميــن خاطر اغلب هايشب بعد بازي ».بيدارم

مهدي بزادهرج درباره اينكه چقدر اميــدوار به صعود بآهــنذو از گروهش اســت، ادامه :يدهدم نشاءا...ا« هر چهار تيم ايــران از گروه خود بــالا يآيندم و در آســيا كولاك كنيم. فقط اميدوارم در مســابقات حذفي به هم برخــورد نكنيم چون اگر اينطور شــود خيلي بازي كردن ســخت ».اســت بزادهرجــ در رابطه با شايعه شكايت باشــگاه الاهلي عربستان از او و اينكــه اگر باز هم گل بزند، چنين كاري يكند،م :يگويدم من« هم شنيدم به خاطر اسم حضرت زهرا س() كه روي پيراهنم نوشته بودم از من شكايت كرده بودند ولي هنوز چيزي به من ابلاغ نشده. شــايد يك تذكر بدهند. اگــر اين كار را ممنوع نكنند و فقط تذكر بدهند شايد در هايبازي بعد هم اين كار را تكرار ».كردم كاپيتان يهاذوب درباره شهايشدابســم هــم ادامــه :يدهدم شــنيدم« يهابعض يگويندم حرف زدنم عين آقاي همساده است. خدا را شكر كه يك جذابيتي »!دارم

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.