بادامكي: در قهرماني پرسپوليس شك نكنيد

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

حســين بادامكــي هافبــك جامگانســياه مشــهد كه در هايبازي اخير تيمش در نقش يك ســتاره ظاهر شــده بود، اعتقاد دارد تمام شــش بــازي پاياني ليــگ برتر بــراي اين تيــم در حكم فينال است.

بادامكــي در مورد تســاوي تيمــش مقابل ســپاهان در آخرين بازي ســال 95 يگويد:م ما« بازي خوبــي انجام داديم و حتي از حريف جلو بوديم اما متأســفانه مثل بازي با استقلال ايــن برتري را حفظ نكرديــم. من معتقدم در نيمه دوم بنشــينيعق كرديــم و اين اجازه را به ســپاهان داديم كه جلو بيايــد. آنها قدرت تهاجمي خوبي دارند و آنقدر فشــار آوردند تا به گل تساوي دست پيدا ».كردند

هافبك جامگانســياه با اشاره به شانس تيمش براي بقا در ليــگ برتر ادامه يدهد:م كار« ما ســخت اســت ولي به هيــچ عنوان حق نداريــم نااميد باشــيم. شرايط جامگانســياه در دو، ســه هفته اخير بهتر شــده و تلاش يكنيمم در يهــايباز باقي مانده نتايــج لازم را بگيريــم. شــش هفته پاياني براي ما حكــم فينال را دارد و هر بــازي اهميت خاص خودش را خواهد ».داشت

هافبــك پيشــين پرســپوليس كــه در هايبازي مهم مقابل رقباي اصلي پرسپوليس بــراي قهرمانــي، خيلي خــوب كار كرد و در حد يك ستاره ظاهر شــد، در رابطه با شانس قهرماني ايــن تيم در فصل جــاري گويد:مي بدون« شك پرســپوليس قهرمان خواهد شد. اين تيم عالي امتيــاز گرفته و اميدوارم بعد از چند ســال هوادارانش را با قهرماني خوشحال ».كند

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.