يكهن:مايل به جز داوري از همه جهات فوتبال خيلي عقب هستيم

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

محمد يكهنمايل ســرمربي ملوان بندرانزلــي كه با اين تيــم نتايج خوبي گرفت، معتقد است به جز بحث داوري، در ســاير جهات از قافلــه فوتبال عقب هستيم.

كهنمايلي درباره تســاوي يك بر يــك مقابل بــادران و داوري اين بازي :يگويــدم در« مجموع بازي خوبي بود، هر دو تيم خوب بودند و سهاييشــان براي گل زدن داشــتند. ضمن اينكه با اخراج يكــي از بازيكنان خوب ما يعني بهمن سالاري، تيم ما 10 نفره شد و در پايان دو تيم به تساوي رسيدند.

اين بازي حاشــيه خاصي نداشت و دو تيــم مرد و مردانه و درگيرانه بازي كردند، بدون اينكه بخواهند ناجوانمردانه كار كننــد يا بــه هم اعتــراض كنند. هميشــه تلاش كردم به داوران احترام بگذارم. شايد يك جا از داور عصباني هم بشــوم اما باز هم گويممي سطح داوري ما از مانفوتبال بالاتر است. آفتاب آمد، دليل آفتــاب. وقتــي داوران ما فينال المپيــك، فينال جام هايملت آســيا و فينال جام هايباشــگاه جهان را سوت يزنند،م نشــان يدهدم سطح بالاتري نسبت به فوتبال ما دارند. منتها مظلوم واقع شوندمي و بايد بپذيريم قضاوت در اين شرايط خيلي سخت ».است

ســرمربي ملوان انزلي در رابطه با اينكه نقش تهايهيا فوتبال نهااســتا در گســترش فوتبال چيست و عملكرد اين تهــاهيا را چگونه ارزيابي يكند،م ادامه :دهدمي مــا« از قافله فوتبال، در جميــع جهــات خيلي عقب هســتيم، تنها در بخش داوري جلو هستيم. شما هيچ وقت يبينيدنم توپ نهايعكجم ورزشــگاه نيوكمپ پس از جلو افتادن بارســلونا، تــوپ را دير بــه تيم حريف بدهند. هيات فوتبال براي يك اســتان نيست، بلكه نماينده فدراسيون فوتبال در آن اســتان است كه بايد يك مسابقه را به بهتريــن نحو برگزار كند و دو تيم را يكسان ببيند. منتها چيزهايي براي ما وجود دارد كه ايــن نكته از لهايهآايد العادهفوق تنيافتنيدســ ما محســوب ».يشودم

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.