سيلي سرخ داماش بر صورت خود

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران - مازیار اصغرزاده ‪Mazyar Asgharzadeh‬

با صعود داماش گيــلان به مرحله نهايي ليــگ دســته دوم، بالاخره نوار يهــايناكام پنــج ســاله پاره شــد تا مجموعه بومــي داماش گيلان قدم اول ما« »يگرديمبرم به ليگ يك و ســپس ليگ برتر را برداشته باشند.

اما ادامه ايــن روند، منوط به حفظ شرايط مالي مرحله اول است و اين ديگر توسط يك شــخص امكانپذير نيست و هاشــنيده حكايت از تحليل توان مالي مالك داماش دارد.

در تابســتاني كه باران نــا اميدي بــر روح و روان يهاداماشــ يباريــد،م در روزهايــي كه هيچ مســوولي جرات نزديك شــدن به داماش را نداشــت و سعي داشــتند تا خود را در صعود ديگر تيم رشــتي شــريك كنند، اســماعيل حاجي پور بــذر اميد را در دل هواداران داماش كاشــت و بخش اعظم شادماني صعــود از مرحلــه اول، حاصــل كار مديــر كهنه كار ورزشــي و سياســي رشت بود.

بــا ورود حاجي پور بــه اين كارزار كــه اشــخاص و هايشــركت متمول هــم از آن فــراري هاند،شــد خيلي از نزديــكان او در هامصاحبه و جلســات خصوصي قول مساعدت و حمايت همه جانبه دادند كه يــا در حد حرف بود يا عملي نشد.

بــا همه يهايــيدلگرم كه پيش از شــروع فصل از سوي مســوولان براي ترغيب مديريت داماش ايجاد يشــدم اما بايد گفت كه در واقع همه چيز جور ديگري رقم خورد و مديريت داماش در طول فصل به تنهايي تمام يهاســخت را به دوش كشيد.

دامــاش در طول فصل صورت خود را با ســيلي سرخ نگه داشــته تا مبادا هايخدشــ در روند خوب تيمي داماش وارد شــود اما در آســتانه نــوروز ،96 هاداماشي چشم انتظار پرداخت بخشي از قرارداد خود هســتند تا با دست پر به خانه بروند.

از سوي ديگر هيات مديره ورزشي و بومي دامــاش به ماننــد مدير عامل ســابق داماش، اهل شلوغ كاري نيست و انتظــارات فراقانونــي از ههــايبودج دولتــي هم نــدارد و حتي ههاشــنيد حكايت از ترســيم مســير درآمد پايدار براي باشــگاه توسط مالك داماش دارد. در واقــع پايان هميشــگي دغدغه مالي داماش گيلان، نيازمند مساعدت و همت مديران اســتاني و نمايندگان رشت در مجلس است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.