حامد لك: در مورد نتايج هاتيم نبايد زود قضاوت كرد

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

حامد لك هباندرواز ســايپا كه شرايط خوبي در سايپا دارد و موفق شد به اين تيم كمك كند، در مورد اينكه چرا سايپا در ليگ امسال نتايج خوبي نگرفت، گويدمي: سايپا« بازيكنــان خوبــي را در ابتــداي فصل به خدمت گرفــت و يــك مربــي بادانــش مثل حســين فركــي در اين تيم حضــور دارد كه نيازي به تعريف من ندارد.

وقتي ليگ شــروع شودمي بعضي مهاتي در ابتــدا نتايج خوبي يگيرنــدم ولي برخي هاتيم خوب نتيجه گيرندنمي و همين موضوع از لحاظ روحي و فني بــه آنها ضربه زند.مي ســايپا در ابتدا نتايج خوبــي نگرفت و البته بدشانسي هم آورد.

ايــن تيم تلفيقــي از بازيكنــان جوان و باتجربــه را در اختيــار دارد و خيلــي خوب فوتبــال بــازي يكند.م البتــه در ليــگ ايــران فوتبــال بازي كردن زياد مهم نيســت و همه فقط براســاس نتايج، يك تيم را قضــاوت يكنند.م در فوتبــال بايد به بازيكنان و مهــاتي فرصــت داد تا خودشان را نشان دهند و مطئمنا سايپا تواندمي در فصل آينده نتايج خوبي بگيرد و حتي براي كسب سهميه آسيا تلاش ».كند

لــك با اشــاره بــه قهرماني اســتقلال خوزستان در ليگ برتر، ادامه :دهدمي شما« ديديد عبدا... ويســي در اولين ســالي كه در استقلال خوزستان حضور داشت، حتي خطر سقوط هم تيمش را تهديد كرد ولي دو سال بعد همان تيم را قهرمان ايران كرد. وقتي يك تيم در يك مقطــع نتيجه يگيردنم نبايد در مورد آن تيم زود قضاوت ».كرد

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.