بهروان: تماشاگران دو تيم با هم مشكلي نداشتند

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

غلامرضا بهروان رييــس هيات فوتبال مازندران دربــاره هايدرگيري رخ داده در بــازي خونه به خونه و نســاجي مازندران :گويدمي اين« اتفاقات خســتگي را روي تن آدم يگذاردم و خوشايند نيست. همه مقامات از چند روز قبل آماده برگزاري بازي بودند. خود مســابقه هم مشــكلي نداشت. نه داوري نه چيز ديگري. بين دو نيمه تماشــاگران نســاجي بــا چند نيروي انتظامي مشكلاتي پيدا كردند و پليس هم از ابزار بازدارنده استفاده كرد. اين باعث شد چند تماشاگر از حال بروند. ديگر تماشاگران فكر كردند مشكلاتي براي دوستانشان ايجاد شده و همين باعث شد تا تنش ايجاد شود. آنها براي هواداري از ديگران فنس را شكستند و وارد زمين ».شدند

او دربــاره ادامه پيدا نكــردن بازي :يگويدم نيروهــاي« يگان ويژه در فرمانداري كه چسبيده به ورزشگاه بود، حضور داشتند و بعد از اين اتفاقات، وارد كار شدند و دخالت كردند. اعضاي شوراي شهر بابل و دادستان هم آنجا حضور داشــتند و وقتي اين وضعيت را ديدند، به اين نتيجه رسيدند كه اين مسابقه به خاطر شــرايط امنيتي، ادامه پيدا شوراينكند. تامين هاينشست متعددي داشت و نظرشان اين بود كه تماشاگران كجا مستقر شوند. اين جزو اختيارات شــوراي تامين اســت. فكر يكنمم نيروهاي انتظامي يتوانستندم تدابير بهتري داشــته باشــند. اگر يك مقدار مديريت بهتري يكردندم اين اتفاق رخ تماشــاگرانيداد.نم دو تيم با هم مشكلي نداشتند. در واقع مشكل بين تعدادي از تماشــاگران با نيروي انتظامي بوده است. تماشاگران هم بايد خودشــان را بهتر كنترل كنند. نســاجي و خونه به خونه از جمله هايتيم پرطرفدار هستند. حتي با ليدرهاي دو تيم هم جلساتي گذاشته شده بود اما اين اتفاقات رخ ».داد

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.