فكري: تغيير تاكتيك در نيمه دوم جواب داد

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

محمود فكري سرمربي تيم نفت مسجدسليمان درباره پيروزي تيمش مقابــل آلومينيــوم اراك يگويــد:م بازي« بســيار خوبي بود، هر دو تيم به ســه امتياز نياز داشتند، آلومينيوم براي گرفتن سهميه صعود و ما براي فرار از منطقــه خطر، تيم ما در نيمه اول روي يــك غفلــت گل خورد اما در نيمه دوم با تغييراتي كه داشــتيم توانســتيم به گل برســيم و با وجود اينكه تيــم آلومينيوم فشــار زيادي روي دروازه ما آورد به خوبي از دروازه محافظــت كرديــم تا به ســه امتياز شيرين ».برسيم

او دربــاره اتلاف وقت بازيكنانش پس از گل دوم و اينكه گفته يشودم آنها به ضــد فوتبــال روي هاندآورد اينطــور :گويدمي ايــن« چيزها در فوتبال طبيعي اســت كــه تيم وقتي تحت فشار است قصد گرفتن سرعت بازي را داشــته باشــد. هباندرواز ما دو ســه بار زميــن خــورد اما قصد ضدفوتبال نداشــتيم، ما بــه دنبال فوتبــال بوديم و حتي بعد از گل دوم چند موقعيت داشــتيم تا به هايگل بيشتري ».برسيم

فكري ايرادي به داوري يگيرد:نم 6« دقيقــه وقت اضافــه خيلي زياد بــود و داوري صحنه خــاص ديگري ».نداشت

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.