پاشازاده: بازيكنان ما تمركز لازم را نداشتند

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

مهدي پاشازاده سرمربي آلومينيوم درباره شكســت تيمــش مقابل نفت مسجد ســليمان :گويدمي در« ابتدا به تيم حريف تبريك گويم.مي روند بازي قبل از بازي رقم خورد. ما در تمرينات تــلاش زيادي كرديم جــو بازيكنان را عــوض كنيم امــا به دليل مشــكلات پرداختــي و اينكــه در روزهاي پاياني سال هســتيم بعضي بازيكنان تمركز لازم را نداشتند.

با همه تفاســير مــا در نيمه اول فوتبالي بــازي كرديم كه در ليگ برتر مهاييتي مثل پرســپوليس و استقلال بازي يكنندم اما در نيمه دوم بازيكنان حتــي با وجــود هــايصحبت ما بين دو نيمه تمركز لازم را نداشــتند. تيم حريــف دو توپي كــه آورد روي عدم تمركز بازيكنان ما به گل تبديل شــد چه در صحنه گل اول كه چند بازيكن سلســله وار اشــتباه كردنــد و چه در صحنه گل دوم كــه مدافع آن پنالتي را ».داد

او درباره فاصله تاكتيكي بازيكنان اصلــي و ذخيــره :يگويــدم فاصله« تاكتيكــي نيمكت بــا بازيكنان داخل زمين نسبتا زياد است و به همين دليل با وجود تعويض هم نتوانستيم به بازي برگرديم هرچنــد هايموقعيت خوبي داشتيم كه باز هم به دليل عدم تمركز به گل تبديل ».نشد

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.