محروميت دو ايجلسه مايليكهن

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

نســاجي مازنــدران طي دو هفتــه اخير دو پرونــده در كميته انضباطــي داشــت كــه آراي نآ اعلام شد.

محمــد عبــاس زاده، مهاجم نســاجي مازنــدران كه بــه دليل اتفاقــات اهــواز، 30 ميليون ريال جريمــه نقــدي و دو جلســه از همراهي تيمش در بازي با خونه به خونه محروم شده بود محروميتش پايان يافته و تواندمي نساجي را در برابر بادران همراهي كند.

محمد مايلي كهن، ســرمربي ملوان بندرانزلي به دليل درگيري با مديرعامل باشگاه نساجي مازندران دو جلسه از همراهي تيمش محروم عبدالحميدشد. رمضاني، مديرعامل باشــگاه نســاجي به دليل ورود به زمين مسابقه در ديدار برابر ملوان، 20 ميليــون ريــال جريمــه و دو جلســه از همراهي تيمش محروم باشگاهشد. نساجي به دليل تخلف هوادارانــش در بازي بــا ملوان و پرتاب اشــيايي مانند بطري آب و فحاشــي به بازيكن ملوان با توجه به تذكر قبلــي و حكم تعليقي كه در پرونده اش وجود داشــت، 150 ميليون ريال جريمه نقدي شــد و يك بازي خانگي اش را بايد بدون تماشاگر برگزار كند.

بدون شك غيبت مايلي كهن در دو بازي پيش رو كه فوق العاده هم حساس خواهد بود اتفاق خوبي براي ملوان نيست.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.